Exekúcia je právoplatná – „ďalší úspech primátora Košíc Jaroslava Poláčka“

02.03.2020

Nedávno sme písali o divných pomeroch vládnucich v riadení v meste Košice. 

Primátor na jednej strane šetrí, napríklad na zimnej údržbe, na druhej strane potrebuje zabezpečiť výdavky mesta, aby pokryl svoj zvýšený plat 5 316 eur mesačne a repre fond vo výške 70 000 ročne, aby nemusel nebodaj platiť zo skromnej mzdy svoje obedy, pohostenia a dary. A tak sa rozhodol zvýšiť daň z nehnuteľností v niektorých mestských častiach až o 240 % a tiež stúpnu poplatky za odpad v desiatkach percent. Čítajte TU!

"Úspechy" Ing. Jaroslava Poláčka majú rovnakú schému - spočívajúcu v štýle riadenia. Ako bývalý aktivista by na riešenie spoločenských problémov mal mať vo zvyku využívať široké spektrum názorov na aktivizáciu ľudí. Opak je dnes pravdou. Jeho riadiaci štýl je direktívny, ktorého vonkajším výrazom býva "komunikácia" zvaná nekomunikácia.

Ročné vysvedčenie primátora od jednotlivých klubov nebolo veľmi lichotivé. Poslanec Ladislav Strojný podčiarkol hlavne viaznucu komunikáciu primátora s poslancami.

Podľa Zuzany Slivenskej "primátor nevyužil príležitosti ako bolo EYOF (Európsky olympijský festival mládeže), riešenie parkovacej politiky, nespokojní sú investori, poslanci, daňovníci". Zaujalo ju aj, ako si vie J. Poláček znepriateliť svojich najbližších.

Zdenko Lipták z ďalšieho klubu podčiarkol, "že ani s vlastnými poslancami nekomunikuje a stále hrá svoje egoistické hry, ktoré situáciu zbytočne zhoršujú a sústavne vyrábajú konflikty"

Ďalší poslanec mestského zastupiteľstva Michal Djordjevič vníma Jaroslava Poláčka ako "zložitého človeka so slabou schopnosťou vyjednávať. Iný názor prakticky neakceptuje." Podobné názory zastávajú aj občania Košíc. Čítajte TU!


Táto jeho nekomunikácia v mnohých prípadoch vytvorila tzv. "trojuholníky šumov". Je to stav, kedy jeden problém riešia tri subjekty vždy len vo dvojici, resp. nekomunikáciou a nikdy sa spolu všetci traja nestretnú. Typickým prípadom ako "zhovädiť" podriadeného je potom splnomocniť ho na jednanie s partnerom a ako tretia strana sa tomu len prizerať. Keď dospejú k dohode, odďaľovať podpis, a tak to doviesť do štádia vyhnitia. Splnomocnený sa potom nemôže partnerovi ukázať na oči. Treba zdôrazniť, že trojuholníky šumov vyrábajú obrovské prieťahy v riešení vecí.

Európska smernica, ústava, zákon, vyhláška, všeobecné záväzné nariadenie (VZN) mesta. Taká je hierarchia noriem a pre väčšinu manažérov to je jasné. Nie však J. Poláčkovi. "Terazky som primátor a môžem v meste robiť, čo chcem!" Výrazom právneho bezvedomia bolo jednostranné zrušenie zmluvy o parkovaní pomocou VZN, nerešpektuje sa chodníkový zákon, nadáva sa na tzv. "balíčkové sociálne" zákony. Predstaviteľ mesta by mal zákon rešpektovať a pracovať na tom ako ho dodržiavať. Veď ak by sa občan rozhodol, že nebude rešpektovať cestný zákon a chodil by zásadne na červenú, asi by nedopadol dobre. V prípade mesta sa nerešpektovanie zákona prejaví v ekonomických škodách.

Problém parkovania v Košiciach zabezpečený prostredníctvom súkromnej spoločnosti EEI sa stal hlavným hitom komunálnych volieb, ktorý vyústil až do volebného sľubu - zmluvu zrušíme. Na základe tohto sa veľa aktivistov dostalo za poslancov, a Jaro Poláček za primátora mesta Košice. Po voľbách bolo treba plniť sľub. Nebolo to jednoduché, lebo medzi EEI a mestom existovala zmluva. A v slušnej spoločnosti sa zmluvy majú ctiť a plniť. Kontinuita musí byť, či je štatutárom Rišo, Maroš alebo Jaro. V prípade snahy vypovedania zmluvy pred jej vypršaním je teda najjednoduchšie sadnúť si za rokovací stôl a dohodnúť sa.

Nie však ak je na koni pán Poláček. Tragikomicky vyznelo z jeho strany zrušenie zmluvy z pozície sily - cez VZN (všeobecne záväzné nariadenie). Jednak voči zmluve bolo prijaté retroaktívne a jednak VZN mesta nemôže zakázať to, čo zákon povoľuje. A nielen to, ako sa dozviete ďalej. Samozrejme, že takéto konaie primátora vyvolalo u EEI nevôľu a preto následne komunikáciu s primátorom a jeho námestníkom odmietalo. Preto na riešenie parkovania vznikla komisia na čele s poslancom Henrichom Burdigom, vtedy ešte blízkym človekom primátora, ešte z obdobia predvolebného boja o kreslo primátora, ktorý bol splnomocnený vyjednávať s EEI. Komisia je najlepším prostriedkom na tvárenie sa, že problém sa rieši. Každý člen zodpovedá za všetko a za nič, stanovisko komisie má však pre primátora len odporúčajúci charakter.

Za chaos v parkovaní sa primátor Košičanom prihovoril na internete a letákmi, kde zdôraznil, že mesto prevzalo parkovanie a pokiaľ budú nejaké chyby, aby občania prepáčili. Chybami samozrejme nemyslel ekonomické škody, ktoré sú na obzore, podobne ako kedysi za Rudolfa Schustera v kauze Strelingstav.

Okrem komisie vznikol trojuholník šumov s vrcholmi: 1. primátor Polaček, 2. splnomocnenec Henrich Burdiga, 3. EEI. Ak k tomu pripočítame právne bezvedomie mesta, na veľký problém bolo zarobené.

Podľa Burdigu bola počiatočná vyjednávacia pozícia celkom dobrá a niekedy v apríli 2019 po dvojstranných jednaniach bol s EEI blízko k dohode. K tomu bol už len potrebný súhlas primátora. Tu sa ukázali brzdiace mechanizmy trojuholníka šumov. Súhlas nedostal a následkom súdnych rozhodnutí sa mesto dostalo do nevýhodnej pozície, ktorá pretrváva dodnes.

Henrich Burdiga začiatkom tohto roku to v komisii vzdal, uvedomil si, čo z neho vlastne urobil primátor a na protest proti tomu, čo sa deje v meste a mestskom parlamente, položil mandát. Ako sme sa dozvedeli, Jaroslav Poláček sa v najbližšom období údajne stretne so zástupcom EEI. Nie žeby sa mu chcelo, ale sú tu už 2 právoplatné rozsudky v prospech EEI.

Krajský súd v rozhodnutí sp. zn. 2Cob/114/2019 o potvrdení neodkladného opatrenia v prospech EEI v októbri 2019 uviedol: "Prijatím príslušnej novely VZN mesta č. 157 žalovaným došlo k zákazu možnosti poveriť prevádzkou parkovacích miest v meste Košice inú právnickú osobu. Z vyššie uvedených okolností prípadu je dostatočne možné uzavrieť, že prijatie novely je účelovým krokom žalovaného, ktorý mal v prospech žalovaného ovplyvniť existujúce sporné vzťahy medzi mestom a EEI. Takéto konanie žalovaného mesta považuje aj odvolací súd (rovnako ako súd prvej inštancie a žalobca EEI) za protiprávne, a to z rovnakých dôvodov, ako to bolo uvedené v napadnutom rozhodnutí, kde bolo poukázané na obsah nálezu Ústavného súdu SR zo dňa 25.mája 2000. S obsahom tohto nálezu sa súd stotožňuje a taj napriek námietkam žalovaného mesta Košice."

A mesto ústami hovorcu kričí: "Zmluva je neplatná!" A prišiel spásonosný právny blud, ktorým bude primátor kŕmiť poslancov a ľud mesta Košice: "Voči rozsudku (pozn. právoplatnému) sa odvoláme na Ústavný súd."

Pre ilustráciu by ste si mohli urobiť vlastný názor, aké ma mesto šance na ústavnom súde, uvádzame právnu vetu z Nálezu ÚS SR:

"Ak chce obec s miestnymi komunikáciami, ktoré sú jej majetkom podnikať, tak musí vo vzťahoch súvisiacich s podmienkami vystupovať ako subjekt súkromného práva a nemôže stanovovať zmluvnú podmienky vlastného podnikania ako subjekt verejnej moci v podobe normatívneho právneho aktu, ktorým všeobecne záväzné nariadenie obce nesporne je."

To však bolo v októbri 2019. A zrazu to prišlo opäť. Len pár dní po tom, keď sme na ekonomické hrozby z parkovacej politiky upozornili v našom Spravodaji Čítajte TU!, bolo zverejnené oznámenie z 25. 2. 2020, že v exekúcii voči mestu sa bude pokračovať.

S definitívnou platnosťou o tom rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici a rozsudok nadobudol právoplatnosť 17. 2. 2020. Mestu Košice boli právoplatne uložené viaceré povinnosti. Medzi nimi aj povinnosť zdržať sa akéhokoľvek obmedzovania výkonu nájomných práv spoločnosti EEI podľa uvedenej zmluvy. "Konkrétny spôsob vedenia exekúcie je vecou povereného súdneho úradníka," povedal hovorca Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Mesto však ďalej kričí: "Zmluva je neplatná!" A do omrzenia opakuje ako ten dráčik v rozprávke: "Chcem byť požiarnikom, chcem byť požiarnikom, chcem, chcem, chcem!"Presnejšie vydalo obdobné vyhlásenie.

"S rozhodnutiami súdov, ktoré vôbec nezobrali do úvahy platné, účinné a doposiaľ nenapadnuté VZN, prijaté v súlade s cestným zákonom, ako aj rozhodnutie súdu o neplatnosti zmluvy sa mesto Košice nestotožňuje a považuje ho za nesprávne," uvádza magistrát vo svojom stanovisku, s tým, že podalo vraj ústavnú sťažnosť. Aký bude jej pravdepodobný osud píšeme vyššie...

Má nás občanov pán primátor Poláček za blbcov? Pán primátor, sadnite si a jednajte konečne s EEI! Alebo podpíšte hmotnú zodpovednosť za výsledok tejto kauzy a robte to ako doposiaľ!

Ešte jedna maličkosť na záver. V piatok 28. 2. 2020 zase napadal v Košiciach sneh. Cestou som videl staršiu pani ležať v brečke na chodníku. Pomohol som jej. Zaujímavé, že primátorská protišmyková tabuľka (zľudovelo, pozn. tabuľka z nápisom: "Chodník v zime neudržiavaný!") jej bola k ničomu a ani jej nepomohla.

Písali sme o tom Čítajte TU!, jeden človek dokonca zomrel po páde na zľadovatenom povrchu v bezprostrednej blízkosti budovy magistrátu mesta. Spýtame sa polície SR i magistrátu mesta, ako sa vyšetruje uvedený prípad a budeme Vás informovať.