Končí doba absolútnej moci - bez akejkoľvek zodpovednosti

20.04.2020

Viackrát sme upozorňovali na spoločensky neúnosný stav, kedy určitá skupina štátnych zamestnancov postupom času skoncentrovala do svojich rúk absolútnu moc ale nepozorovateľne sa zbavila akejkoľvek zodpovednosti za prípadné zneužitie tejto moci. Čítajte TU!

Táto skupina štátnych zamestnancov počte cca 800 sa volá prokuratúra. Mnohí z prokurátorov sa paradoxne sami označujú dokonca za "garantov zákonnosti". Pritom títo "garanti" svojou nezákonnou činnosťou len za roky 2013-2019 spôsobili potenciálne štátu a občanom škody v sume viac ako 86 miliónov EUR!

Pritom spôsob, akým "vyriešili" svoju osobnú zodpovednosť za tieto škody im môžu všetci občania tohto štátu závidieť! Čítajte TU!

V dôsledku toho, podľa informácie, ktorú sme dostali od samotnej generálnej prokuratúry, vznikol bezprecedentný stav. Prokurátori za tieto svoje "zlyhania", v praxi najmä zneužitie právomoci z ich strany, za rovnaké obdobie:

  • Nezaplatili do štatnej pokladne ani 1 € náhrady takto nimi spôsobenej škody
  • Neboli postihnutí disciplinárne a to ani v jednom prípade
  • Neboli trestne stíhaní tobôž ani v jednom prípade!

Program súčasnej vlády znamená prísľub veľkej a potrebnej zmeny. Prokurátori budú hmotne zodpovední a to bez výhrad. A ich porušenia zákonov bude prejednávať disciplinárne nezávislý správny súd. Koniec doby kamarátskeho krytia medzi prokurátormi sa závratne rýchlo blíži.

Nie je predsa mysliteľné, aby sa prokurátori korupčne - buď za politické výhody, kariérne postupy či za priame finančné výhody - dopúšťali nezákonného a bezdôvodného stíhania občanov, pričom tak konali vo vedomí svojej absolútnej beztrestnosti.

Svoje o tom môžu vypovedať občania, ktorí v počte už viac ako 1 100 požadujú od GP SR náhrady nemajetkovej ujmy za viac 86 miliónov EUR. 

A svoje o takomto postupe, týchto doslovne "koktailom moci a beztrestnosti opitých prokurátorskych zrůd" môžu povedať aj Gábor Grendel, Igor Matovič či Roman Mikulec.

Po starom to bolo takto. Nášho čitateľa Jaroslava Š. skoro 9 rokov prenasledovala prokurátorka JUDr. Renáta O. pričom ho postupne obvinila a neskôr aj obžalovala z trestného činu, za ktorý mu hrozilo podľa jej žalobného návrhu trest odňatia slobody 16 rokov. Špeciálny trestný súd ho oslobodil, a to pre nedostatok dôkazov zo strany prokuratúry. Renáta O. sa odvolala. Najvyšší súd odvolanie zamietol a definitívne potvrdil oslobodzujúci rozsudok. Všetko skončilo po deviatich rokoch. Jaroslav Š. sa medzitým z mladého chlapca stal otec štvorčlennej rodiny...

Čitateľ v súlade so zákonom o náhrade škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím požiadal Generálnu prokuratúru SR o náhradu nemajetkovej újmy. To čo dostal od GP SR mu vyrazilo dych. GP SR mu odmietla jeho nárok. Vraj bol síce oslobodený, ale to vôbec neznamená, že jeho obvinenie a obžalovanie bolo nezákonné!

Takže prokuratúra svojim výsmešným spôsobom pokračovala v sekundárnej traumatizacii občana... a to napriek tomu, že Najvyšší súd SR ako i Ústavný súd túto opakovane používanú "argumentáciu" Generálnej prokuratúry opakovane rozbil! Takto generálna prokuratúra ochraňuje nezákonné konanie "svojich" prokurátorov! Ako by riaditeľ nemocnice ochraňoval svojho chirurga, že síce pacientovi amputoval zdravú nohu, ale operoval znamenite a najmä bez chyby!

Po novom to bude takto. Konečne bude zabezpečená rovnosť zbrani, lebo prokurátor, ktorý takto bezdôvodne a nezákonne bude šikanovať občana - po oslobodzujúcom rozsudku súdu bude niesť reálnu zodpovednosť. Hmotnú - zaplatí celú náhradu nemajetkovej újmy šikanovaného občana- nebude to teda na pleciach daňového poplatníka ako doposiaľ! A ponesie aj zodpovednosť disciplinárnu čí trestno-právnu a to podľa rozsahu jeho objektívneho zavinenia... A ponesie ju pred Najvyšším správnym súdom - teda nie pred kamarátmi prokurátormi! Aj v tom spočíva podstata návrhov na zmeny v justícii - v Programovom vyhlásení novej vlády SR.

Dôležité je, že prokurátori vedomí si svojej osobnej zodpovednosti, určite získajú znovu dôveru občanov. Bude nepochybné, že prokurátor bude aj vo vlastnom záujme striktne rešpektovať svoju povinnosť danú mu § 2 ods. 10 Trestného poriadku - zhromažďovať s rovnakou starostlivosťou dôkazy svedčiace nielen v neprospech obvineného ale aj svedčiace v jeho prospech. Aby sa konečne z tohto ustanovenia Trestného poriadku stala základňa pri definitívnom posudzovaní či došlo alebo nedošlo na základe vykonaných dôkazov ku spáchaniu trestného činu.

Aby to za takéhoto "prokurátora" ako napríklad je JUDr. Renáta O. nemuseli robiť - tak ako doposiaľ v cca 50% obžalôb podaných takýmito "prokurátormi" a to dokonca bezdôvodne, ako to vyplýva z oslobodzovacích rozsudkov - samotné súdy na konci takéhoto nezákonného trestného konania.

Je predsa nemysliteľné, že občania sú nezriedka aj 6-10 rokov terorizovaní takýmito bezcitnými kreatúrami honosiacimi sa označením vraj, že sú "garanti zákonnosti", ktorí však takýmto konaním len špinia dobré meno celej prokuratúry a aj poctivú prácu iných prokurátorov!

Budeme zvedaví, či rovnakým postupom bude posudzovať nárok na náhradu nemajetkovej újmy generálna prokuratúra aj v prípade Romana Mikuleca, nového ministra vnútra SR. Toho šikanovala obdobným spôsobom 7 dlhých rokov špeciálna prokuratúra ba dokonca sa na tom podieľal aj samotný kráľ špeciálnej prokuratúry - Dušan Kováčik! Čítajte TU!