Nadriadený mu prikázal - “túto trestnú vec nebudeš vyšetrovať!”

28.10.2020

Verejnosť je ohromená rozsahom korupcie v justícii. Aj dnes v akcii Víchrica zostalo v sieti NAKA vraj už 8 veľkých rýb... včítane advokáta Zoroslava Kollára. Nepomohol mu k úniku ani jeho vychýrený Bugatti Veyron za 1 milión EUR.

No divné veci sa v justícii odohrávali a odohrávajú aj na nižších úrovniach a prirodzene nielen v Bratislave. Niektoré sú až neuveriteľné. Oslovil nás napríklad nás čitateľ z Košíc, ktorý podával trestné oznámenie pre zločin marenia spravodlivosti. Podľa jeho tvrdenia podozriví mali predkladať na súd manipulovaný znalecký posudok z Maďarskej republiky, ktorý dokonca vraj ani nevyhotovovala znalkyňa zapísaná do komory znalcov. Uvádzali navyše, že notár sfalšoval podpisy a podobne, čo notár vraj jasne odmietol. Pred políciou aj bolo začaté trestné stihanie vo veci pod spisovou značkou ČVS: ORP-29/3-VYS-KE-2020, pričom vec vyšetruje údajne vyšetrovateľ Mgr.Martin M.

Na prípade nás však zaujalo najmä to, že tento vyšetrovateľ sa mal údajne zmieňovať aj o tom, že do vyšetrovania zasahuje jeho nadriadený, ktorý "mu zakázal vyšetrovať" túto trestnú vec. Zároveň tento vyšetrovateľ vraj odporučil čitateľovi, aby sa ako oznamovateľ, na neho sťažoval prokurátorovi, pretože "on má zviazané ruky".

Vec bola následne uzavretá starým známym záverom tak, že sa "skutok nestal". Okresná prokuratúra Košice I však následne toto uznesenie policajta zrušila pre nezákonnosť a dala pokyn vec došetriť. Vzhľadom na flagrantné podozrenie z porušovania Trestného poriadku zo strany Polície SR (konkrétne ORPZ Košice) sme poziadali riaditeľa ORPZ o vyjadrenie ku viacerým otázkam:

1/ na akom právnom základe zasahoval do vyšetrovania vedeného zákonným vyšetrovateľom jeho nadriadený, a to dokonca aj s ústnym pokynom "vec nevyšetrovať"?

2/ žiadame vás o vyjadrenie, či sa na ORPZ Košice bežne aplikujú takéto praktiky vo vyšetrovaní?

3/ žiadame vás o vyjadrenie, či v uvedenej veci podáte podnet na inšpekciu na prešetrenie celej tejto veci, alebo zariadite inakšie formu nápravy, aby sa takéto praktiky v rozpore s Trestným poriadkom postihovali podľa zákona?

4/ je obecne známe, že týmto spôsobom sa za minulej vládnej garnitúry ochraňovali tzv. "naši ľudia", nejedná sa aj tu o podozrivých - chránencov polície z vyšších miest?

5/ vysvetlite, prečo si policajt nesplnil svoje úlohy vyplývajúce z jeho postavenia a nevykonal dôkazy, ktoré by mohli preukázať pripadne vyvrátiť trestnú činnosť páchateľov, ale komplexne neguje dôkazy, ktoré navrhuje za tým účelom vykonať oznamovateľ?

Milo nás prekvapilo, že sme na naše otázky obratom dostali odpoveď a to na základe intervencie samotného krajského riaditeľa Polície SR v Košiciach. Odpoveď prinášame v plnom znení:

"Dobrý deň, pán redaktor, či sa skutočnosti, ktoré uvádzate, zakladajú na pravde, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach poveril kontrolné orgány vykonaním previerky predmetného vyšetrovacieho spisu hneď ako mu bola od riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach doručená Vaša žiadosť o zaujatie stanoviska. Podľa jej výsledkov bude rozhodnuté o ďalšom postupe. V prípade zistenia pochybení budú prijaté opatrenia. V prípade podozrenia z trestnej činnosti príslušníka PZ bude vec postúpená útvaru príslušnému ďalej vo veci konať (Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR).

Zároveň je potrebné poznamenať, že kontrolovať zákonnosť všetkých rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní (vyšetrovateľ PZ, poverený príslušník PZ) má zo zákona iba dozor vykonávajúci prokurátor.

S pozdravom,

Jana Mésarová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ Košice

Je chvályhodné že reakcia Polície SR bola skutočne promptná a vskutku vecná. Dúfame, že sa čoskoro dozvieme aj konkrétne výsledky šetrenia veci na polícii a aj prípadné nápravné opatrenia, aby sa takýmto veciam už konečne zamedzilo.

Prípad budeme naďalej sledovať.