Polačekovi sa búria aj starostovia veľkých MČ

23.04.2020

Po rokovaní mestského zastupiteľstva 20. - 21. 2. 2020 mohol usmiaty J. Polaček konštatovať: "Prijali sme výborný a ambiciózny rozpočet". Niektorí starostovia to prirovnali k systému "varila myšička kašičku, tomu dala na lyžičku, tomu dala na vidličku, a tomu malému nedala, lebo sa na neho pohnevala". Po mesiaci bolo po výbornom a ambicióznom rozpočte. Bohužiaľ, prišla koronakríza. Bude treba šetriť a to sa odrazí na rozpočte. Tu uvedieme poznámku: "Zmeniť alebo zrušiť schválenú vec môže len ten orgán, ktorý ju schválil, alebo jeho nadriadený orgán". To by mohlo byť jasné aj aktivistom.

Rozpočet bol postavený na zvýšení miestnych daní (až o 240 %) a poplatkov. Od rozpočtu mesta závisia najmä rozpočty mestských častí (MČ). Pre názornosť výdavky MČ Lorinčík na rok 2020 boli naplánované na 127 821 eur. V roku 2019 primátor čerpal rozpočet na repre vo výške 92 000 eur, t. j. vyše dve tretiny rozpočtu Lorinčíka

 Keď na tieto disproporcie poukázal starosta J.ozef Karabin, bolo mu povedané, že mesto musí šetriť: "Vedenie mesta hovorí o šetrení financií, no na svojej strane navyšuje položky bez akejkoľvek analýzy o 20 % a viac," povedal Karabin. Pozrime si napríklad názorne transfer pre malé mestské časti v porovnaní s vyčerpaným repre fondom primátora:

Po "vzbure" starostov malých MČ sú teraz nespokojní aj starostovia veľkých MČ. Treba povedať, že Košice majú viac MČ ako Šanghaj, až 22. Starostovia majú silný mandát, lebo sú volení priamo občanmi MČ. Relatívne veľa ich zastupuje aj občanov v Mestskom zastupiteľstve mesta Košice. Čo sa teda stalo?

Šetríme!

Pán primátor sa v dôsledku koronakrízy rozhodol šetriť. Nielen v položke mesta, ale aj MČ. Je chvályhodné, že začal u seba a znížil si plat. Jeho plat v roku 2020 bol stanovený na 5 645 eur. To už bolo na luxusnejšie raňajky na 2 rožky a obľúbenú tresku exclusive. Po novom, počas krízy bude primátor poberať len skromných 4 302 eur.

Šetríme?

Červeným súknom pre J. Polačeka je parkovanie. Tu prehral súdne spory s parkovacou spoločnosťou EEI a čert vie, či sa to neprejavilo aj na rozhodnutí o ďalšom "šetrení" vo forme potrestania EEI. Málokto sa vyzná, kam putuje parkovné. V rámci krízového manažmentu prijalo mesto Košice ďalšie opatrenia. Hovorca magistrátu uviedol: "Ďalším z takýchto opatrení je, že parkovanie v meste bude počas mimoriadneho stavu zadarmo." Pokiaľ zašlete parkovaciu SMS, príde vám oznámenie a poďakovanie mesta Košice. Teda, neobral primátor mesto Košice o príjmy z parkovného? Schválilo mu tento zásah do rozpočtu mestské zastupiteľstvo. Sedliacky rozum hovorí: 1) Ak má niekto na to, aby išiel do mesta autom, nemal by byť problém zaplatiť aj parkovné. 2) V rámci opatrení vlády je, aby bol čo najmenší pohyb. Parkovné môže byť tiež jedným z regulátorov tohto pohybu.

Takže Jaro Polaček ušetril aj neušetril, ale koronavírus prigniavil primátorské plecia. Ako si s tým poradí bývalý aktívny aktivista? Pretože položka mesta je najväčšia v rozpočte, je asi aj najciteľnejšia pri predpokladanom výpadku 40 mil. eur. "Terazky som primátorom, tak ma budete štyri roky počúvať!" A v kríze ešte dvakrát viac! Neberie si príklad z premiéra Viktora Orbána, ktorý si dal presun kompetencií v kríze schváliť parlamentom. Použije zákon padajúcej fekálie. A tá dopadne na hlavy tých dole - starostov MČ.

Primátor má všetky predpoklady, ako si vyrábať nepriateľov, a preto sa ťažko hľadajú jemu naklonené duše medzi spolupútnikmi a poslancami. Jeden známy pri fľaši vínka ho celkom zaujímavo charakterizoval:

 • anarchizmus pri plnení a neplnení uznesení mestského zastupiteľstva vyplývajúci z neznalosti práva a interných noriem
 • správa sa ako "veliteľ" mesta Košice
 • pohŕdanie voličskou základňou starostov MČ
 • slabý time manažment
 • atak z boku
 • problémy v komunikácii, napríklad systém "adresné vypustenie dristu, dusenie a živenie dristu pod pokrievkou, banalizácia dristu pred odristanou osobou, rozuzlenie - nebudeme predsa riešiť dristy - nie je na to čas"

Ak by Polaček zvolal radu starostov a začali by riešiť úsporný režim, určite by hľadali prijateľné riešenie. Miesto toho sa prejavili záporné vlastnosti primátora a zaútočil zboku a nečakane. Listom primátora zo dňa 6. apríla 2020 bolo starostom mestských častí oznámené, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s epidémiou ochorenia COVID -19 a vyhláseným núdzovým stavom a s tým súvisiacim negatívnym ekonomickým dopadom, dôjde k zníženiu schváleného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb v 2. štvrťroku 2020.

Len tak, nariadením veliteľa, ktorý minimálne svojvoľne porušil schválený rozpočet. Ten musí dodržiavať a ako výkonný orgán nakladať s ním len vo schválených rámcoch. Konzultovať to mohol s radou starostov a schváliť mu to mali o. i. aj starostovia, členovia mestského zastupiteľstva. V tomto prípade starosta MČ "čumel ako puk a dopadol ako malý Jarda". Teda nešlo o to, žeby starostovia nechceli šetriť (ako to uviedol primátor neskôr), tu išlo o princíp, ktorým sa vzpriečili svojvôli veliteľa.

Po starostoch menších MČ sa vzbúrili aj väčšie MČ ako Staré Mesto, Nad jazerom, Ťahanovce, Západ a ďalšie. Z listu primátora Polačeka im nebolo zrejmé, či zníženie výnosu dane z príjmov fyzických osôb je dôsledkom rozpočtového opatrenia primátora mesta alebo ide len o návrh, o ktorom sa bude rokovať.

Starostovia napísali primátorovi list a 14. 4. 2020 ho chceli doručiť, ale nebolo komu, lebo bola zavretá podateľňa. Odporučili im poštu alebo e-mail. Toto sa dialo v rámci tlačovej konferencie starostov pred magistrátom.

Starosta Sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát povedal: "Ak pán primátor chce niečo meniť, nech to robí demokraticky tak, ako sa to má." Kritizoval tiež, že starostovia neboli prizvaní k rokovaniu krízového štábu mesta. Starostovia tiež požadovali, aby pri prípadných úpravách mestského rozpočtu mali prehľad o opatreniach a šetrenia aj v rámci magistrátu a mestských podnikov. Veď sú aj členmi mestského zastupiteľstva. Požadovali tiež zvolanie stretnutia primátora a rady starostov alebo mestské zastupiteľstvo. Padli tiež slová o trestnom oznámení.

Keďže od 6. 4. 2020 bol J. Polaček zaneprázdnený a na svojich starostov nemal čas, asi pod tlakom médií naplánoval na 15. 4. 2020 o 8.00 videokonferenciu so starostami. No zmenil svoj pracovný program a konferenciu zrušil (ach ten hnusný time manažment). Ponúkol narýchlo osobnú schôdzku už 14. 4. 2020 o 13.00. Pre krátkosť času a karanténne opatrenia táto alternatíva zasa nevyhovovala starostom. Primátor už len stihol odpoveď do tlače, aby vysvetlil, že on nič (ako vždy), to oni.

V tomto príspevku nejde o to, či šetriť. Ide o to, že o číslach treba argumentovať, diskutovať a nie z čista jasna vystreliť medzi starostov z pozície veliteľa. Treba si položiť minimálne otázky:

 • Ako dodržiava J. Poláček zákony a interné normy, keď už niekoľkokrát konal svojvoľne?
 • Ako si váži volených poslancov mestského zastupiteľstva a starostov MČ, keď sa s nimi neráči stretnúť?
 • Ako si váži hlasy občanov Košíc, ktorí zvolili v jednotlivých MČ starostov a tým im dali silný mandát?
 • Začne konečne komunikovať so svojím okolím, aby predchádzal podobným trápnym výstupom? Alebo potrebuje v rámci p. r. a svojho ega sa takto zviditeľniť?
 • Cíti sa v súčasnej situácii Jaroslav Polaček veliteľom mesta Košice?