Prof. Jandačka (UNIZA) reaguje: „dezinterpretovali ste môj list“ a „konečný užívateľ výhod“ nemusí byť „reálny užívateľ“!

14.06.2020

Obdržali sme list od profesora Jandačku - rektora Žilinskej univerzity (UNIZA) - v ktorom protestuje proti obsahu našich článkov uverejnených v Spravodaj.net :

"Je ešte USI "znalecký ústav" a patrí ešte ku Žilinskej univerzite alebo je už len Klondike pre Gustáva K." z 9.3.2020 Čítajte TU!

""Sprivatizoval" profesor Kasanický "Ústav súdneho inžinierstva" (USI(, ktorý je vraj "pri Žilinskej univerzite"?" zo 14.5.2020 Čítajte TU!

"Chystala sa nová lúpež a USI prof. Kasanického opäť asistovala?" z 31.5.2020 Čítajte TU!

a "Kasanický so svojim USI zarobil - štát mal opäť prerobiť!" z 8.6.2020 Čítajte TU!,

ktoré podľa neho údajne "obsahujú dezinterpretácie jeho stanoviska, ktoré nám zaslal dňa 4.3.2020". Požiadal nás, aby sme zverejnili celý jeho list. Samozrejme tak radi robíme, aby si mohli naši čitatelia urobiť svoj názor na tzv. "dezinterpretácie". List si môžete stiahnuť:

Podľa pána profesora vo svojich článkoch "uvádzame čitateľov do omylu a podsúvame im myšlienku, že konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a/ bod 3 zákona č. 279/2008 z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorý je zapísaný do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora je "reálnym užívateľom výhod" .

No možno si pán profesor myslí opak, ale my trváme na tom, že ak tam reálny užívateľ výhod nie je, tak samotný zápis takéhoto "konečného užívateľa výhod" (KÚV), ktorý nie je vraj "reálnym konečným užívateľom", je sám o sebe protizákonný.

Položíme teda otázku Okresnému súdu v Žiline, ktorý vedie Register partnerov verejného sektoru, či obstojí takáto prazvláštna argumentácia pána rektora UNIZA a navrhneme začať konanie o preskúmaní správnosti zápisu KÚV v prípade Ústavu súdneho inžinierstva pri Žilinskej univerzite (USI).

K  výmazu USI z RPVS môže dôjsť na základe uvedenia nesprávnych, neúplných a  nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod, čo vyplýva z  § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. o  registri partnerov verejného sektora a o zmene a a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o RPVS"). Podáme v tomto zmysle kvalifikovaný podnet na Okresný súd v Žiline, za učelom výmazu USI z RPVS. 

Ďalej nás pán profesor dôrazne upozorňuje, že "na základe vyjadrení skutočných odborníkov, alebo podľa dobre informovaného zdroja", nemôžeme spochybňovať USI ŽU ako výskumnú organizáciu, lebo USI ŽU má udelené Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj zo dňa 9.3.2015, vydané MŠ VVŠ SR".

K tomu len toľko, že v našich článkoch pánom profesorom uvedené spochybnenie USI ako "výskumnej organizácie zo strany skutočných odborníkov alebo podľa dobre informovaného zdroja" nikde nie je.

Ďalej nás pán profesor nevedno však prečo upozorňuje, že " zo zákona 384/2004 z.z. o znalcoch, pre USI ŽU vyplývajú povinnosti, ktoré plní a UNIZA žiadnym spôsobom nesmie ovplyvňovať nezávislosť tohto znaleckého ústavu".

To čo pánu profesorovi však uniklo, je to, že od roku 2012 UNIZA nezverejňuje vo svojich Výročných správach žiadnu zmienku o existencii USI ŽU, ktoré je združením právnických osôb - a to UNIZA a súkromnej a.s. pána profesora Kasanického pod názvom Inšuitut forenzných vied a.s. Žilina. Pričom tam UNIZA vložila 315 tis Eúr oproti len 25 tisícom € zo strany Kasanického IFV a.s. - ba dokonca UNIZA ani vo Výročných správach v časti o účtovníctve (výkazy ziskov a strát a súvaha) neeviduje túto svoju účasť a už tobôž žiadne príjmy z výkonov tohto združenia!

A to už je pozoruhodné, pretože USI inkasuje státisícové čiastky za svoju znaleckú činnosť, ktoré sa nevedno kde strácajú. Zoberme už len znalecký posudok pri kúpe Datacentra za 38 milionov Eur, či znalecký posudok na Národný futbalový štadión - 112 550 000 €! Ako sme už informovali ani USI a ani UNIZA nie sú ochotné zverejniť svoje účtovné výkazy za roky 2013-2019.

Takže ak páni profesori Kasanický a Jandačka nie sú "reálni" koneční užívatelia výhod z tohto milionového džobu s názvom USI ŽU, tak povedzte konečne - kto je to páni?