Reforma školstva - podarí sa už konečne po 30 rokoch?

04.12.2020

Nedávno minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling predstavil víziu moderného školstva na Slovensku. Poznamenal, že ministerstvo nebude vytvárať rozsiahle dokumenty a pri svojej vízii vyjde z programového vyhlásenia vlády a predtým publikovaného materiálu SaS "Učiace sa Slovensko" (v súčasnosti skôr neučiace sa Slovensko). Je dobré, že máme víziu, aj keď po tejto kríze bude asi potrebné urobiť analýzu stavu a vytvoriť pre víziu nové východiská. Zatiaľ na jej realizáciu chýba to podstatné - dostatok finančných zdrojov, hoci aj s ľudskými to nebude nejak ružové. Skôr, ako rozvedieme víziu, je potrebné v kocke sa dotknúť terajšieho stavu.

Reformy školstva sú vďačnou témou, lebo aj politici chodili do školy a považujú sa za kompetentných do toho hovoriť. Skoro ako do futbalu. A tak pred koronakrízou sa tu objavili moderné prvky školstva, skôr v lingvistickej oblasti - staré výrazy nahradili nové. Uveďme si ich:

• reforma predprimárnej prípravy - zavedenie povinnej predškolskej prípravy 5-ročných detí• primárny stupeň - prvý stupeň základnej školy• sekundárny stupeň - druhý stupeň základnej školy• reforma duálneho vzdelávania - reforma učňovského školstva• dištančné vzdelávanie - diaľkové štúdium, domáce štúdium• hybridné vzdelávanie - denná kombinovaná výuka učiteľa v škole aj dištančnou formou• digitalizácia školstva - mobilizácia softvérového a hardvérového vybavenia na školách, v rodinách, v inštitúciách za účelom provizórneho zabezpečenia výuky detí dištančnou formou metódou "nouze naučila Dalibora housti"

Rok 2020 bude pre mladú generáciu nešťastný, veď priamo v škole budú absentovať minimálne pol roka a metódy výuky dištančnou formou v mnohom nahradzujú niektoré prvky pedagogiky androgogickým prístupom (prvky vzdelávania dospelých). Čo žiaci v tomto roku stratili:

• prístup k živému výkladu a vysvetľovaniu učiva podľa osnov• kontakt s učiteľom, vyjasnenie učiva, kontrola vedomostí, spätná väzba• individuálny prístup učiteľ - žiak• komunikačné zručnosti v prejave ústnom, či písomnom• väčšia absencia pohybových, umeleckých predmetov ako aj rozvoj manuálnych zručností• sociálny aspekt pobytu v kolektíve• rozvoj k samostatnosti a zodpovednosti

Väčšina žiakov sa vďaka obetavosti učiteľov ako-tak učí. Ale nesmieme zabúdať na sociálnu marginalizovanú menšinu, ktorá toto šťastie nemá. Zhruba 50 000 detí prístup k vzdelávaniu nemá, hoci im to Ústava zaručuje. K tomu treba pripočítať zdravotné aspekty dištančnej výuky:

• strata pohybovej aktivity a z toho plynúca obezita• vzrast počítačovej závislosti a z toho plynúce psychické a zrakové ochorenia

A tieto, zhruba vymenované, aspekty bude potrebné pri realizácii vízie moderného školstva brať do úvahy. Popri vízii je tu totiž ďalší veľký problém pred rezortom školstva: "Ako dostať úroveň školstva a žiakov na úroveň pred koronakrízou?" Zvlášť, keď skoro nikto netuší, kedy prerušenie výuky na školách skočí!

Samotnú víziu moderného školstva autori zhrnuli do 12 bodov a je v plnom znení k dispozícii na stránke ministerstva www.minedu.sk.

Otvorený trh s učebnicami

Prvá fáza otvorenia trhu s učebnicami bola spustená pred letom. Doteraz sa do tejto oblasti investovalo približne 16 miliónov eur. V druhej fáze by ministerstvo školstva chcelo otvoriť trh s učebnicami aj pre 2. stupeň základných škôl, v tretej pre stredné školy.

Digitalizácia

Najambicióznejšia oblasť, pretože si vyžaduje veľký objem financií rádovo v stovkách miliónov eur. Cieľom digitalizácie je, aby boli v školách digitálne technológie k dispozícii pre učiteľov aj žiakov v špeciálnych učebniach s možnosťou zapožičania techniky aj domov.

Obsah vzdelávania

Vytvorený už je pilotný projekt, do ktorého sa zapojilo 35 škôl. Ide o nový vzdelávací program rozdelený na tri cykly (1.-3. ročník, 4.-5. ročník, 6.-9. ročník). Učitelia sa tak môžu k žiakom správať individuálnejšie a vzniká priestor aj na nové prístupy k učeniu. Zapojené školy majú zároveň k dispozícii metodické tímy, ktoré im v tomto systéme pomáhajú.

Zámerom je taktiež začleniť do vzdelávania prierezové témy, ako environmentálna či finančná gramotnosť. Prioritné v ďalšom období bude aj umožnenie žiakom s mentálnym znevýhodnením študovať na vybraných odboroch stredných škôl, regulovanie a zníženie odborov, ktoré sú nákladné a nemajú dobré uplatnenie. Dôležitá je tiež modernizácia ponuky odborov na stredných školách a podpora ich širokého uplatnenia v praxi. Naďalej sa pracuje aj na digitálnom učive, ktoré môže byť nápomocné nielen v prípade uzavretia škôl.

Debyrokratizácia

Naplánovaná je úprava vyhlášok začiatkom budúceho roka, zákonov, štatistických zberov. Školám v tejto oblasti poskytneme metodickú pomoc.

Optimalizácia

Efektívnejšie fungovanie aj dostatok finančných prostriedkov. To by školy získali, ak prejdú k zlučovaniu a následne vytvoria väčšie celky. Peniaze ušetrené prípadným znížením počtu škôl v sieti budú nasmerované späť do škôl - ako investície.

Zlúčenie organizácií

Dlhodobým zámerom je postupné zlučovanie a zefektívnenie práce organizácií rezortu s dôrazom na ich maximálnu funkčnosť.

Modelová škola

V najbližších mesiacoch bude dokončená modelová škola, ktorá má slúžiť ako inšpirácia na nové priestorové riešenia. Ďalším krokom je získanie financií na projekt, v rámci ktorého by mohli školy prejsť renováciou interiéru.

Zjednotenie financovania

V súčasnosti je financovanie regionálneho školstva predmetom dvoch rozpočtových kapitol (rezortu školstva a ministerstva vnútra), dvoch rezortných informačných systémov, často dvojitej administratívy, čo platí aj pre "spätný tok" - napríklad žiadosti o úpravy rozpočtu. Ide teda o neefektívne riadenie financií.

Zjednotenie financovania pod jednu strechu je nevyhnutným krokom k prevzatiu zriaďovateľských pôsobností pri niektorých druhoch škôl a školských zariadení. Efektom by tiež bolo zjednotenie a sprehľadnenie financovania regionálneho školstva.

Materské školy

Predprimárne vzdelávanie bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.

Inklúzia a desegregácia

Zámerom je mať čo najviac podporných tímov na školách. Na tento účel v rámci projektu Pomáhajúce profesie II už bolo vyčlenených 82 miliónov eur a v súčasnosti je pokrytie asistentov takmer 70 percent. Vysoké školy

Najvýraznejšou zmenou bude nová metodika financovania vysokých škôl. Cieľom novej metodiky je viesť vysoké školy k lepším výsledkom, lepšej výskumnej a vývojovej činnosti a tiež zlepšiť prípravu na prax študentov po absolvovaní štúdia. Výraznejším spôsobom sa tak podporí kvalitný výskum a vývoj a vysokoškolské programy, ktorých absolventi sa uplatnia na trhu práce.

Ohodnotenie učiteľov

V súčasnosti prebiehajú rokovania s ministerstvom financií a pracuje sa na legislatívnych úpravách. Rezort školstva plánuje zaviesť osobitné príplatky učiteľov za kvalitu, výkon a zohľadňovať bude aj ďalšie špecifiká.


Treba podotknúť, že minister Gröhling má s reformou školstva svoje skúsenosti, hoci víziu moderného školstva nepovažuje za reformu. Pôsobil ako poradca pre školstvo v Bratislavskej župe, a teda niektoré prvky vízie tam úspešne odskúšal. Bola to hlavne zmena ohodnotenia aktívnych učiteľov a rozvoj duálneho vzdelávania, kde boli na stredných školách otvorené niektoré žiadané odbory.

Československé školstvo bolo budované už za prvej republiky a časom dosahovalo výbornú úroveň. Na jeho základoch sa rozvíjalo školstvo aj za socializmu a nebolo zlé. Bolo ho potrebné len očistiť od ideológie a kádrovej práce. V eufórii nežnej revolúcie sa školstvo radikálne zmenilo. Bola to však zmena spontánna a málo riadená. Zbúrali sa podporné mechanizmy ako metodické centrá, inštitúcie celoživotného vzdelávania učiteľov, predmetové komisie, inšpekcie, hospitácie, školské knižnice... Výsledkom je, že agenda základných škôl pristála na stole primátorov miest a starostov obcí, často bez príslušného vzdelania a pedagogickej praxe ansámblu okolo nich. Na výkon správy patria základné školy pod ministerstvo vnútra, metodiku riadenia pedagogického procesu realizuje ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. A podvyživené školstvo je podvyživené ešte viac. Výsledok - 25 až 30 % detí je literárne a matematicky negramotných. Čo bude po koronakríze uvidíme pri ďalšom medzinárodnom testovaní PISA.

Sprofanované slovo reforma školstva sme rozvinuli v našom príspevku v Spravodaji v mesiaci január 2020. Od roku 1990 prešlo len regionálne školstvo 5 zásadnými reformami, kedy sa menili zákony, zriaďovatelia, školské orgány. Aj na koňa veľa. A teraz koronakríza a vízia moderného školstva.

Vo vízii je chvályhodná digitalizácia školstva. Predstavme si, žeby bola v tejto chvíli naplnená. Oveľa väčšia kvalita dištančného vzdelávania žiakov a hlavne nebolo by tu 50 000 detí z radov marginalizovanej menšiny. Zostáva nám len to podporiť, hoci pohľadom pesimistu môže tento cieľ stroskotať - nebudú financie.

Obce a mestá si konečne zvykli, že majú v pôsobnosti školy a materské škôlky. Na ich prevádzku dostávajú financie od ministerstva vnútra. Na metodické činnosti zasa plynú financie z ministerstva školstva. Vízia to chce meniť na jedno zdrojové financovanie. Paradoxom bude, ak po dlhých rokoch skúmania a experimentov sa zasa vrátime k riadeniu školstva pomocou špecializovanej školskej správy.

Pri rozhovore s učiteľmi sa veľmi často stretávame s názormi, že rovnostárstvo v školstve je zažraté až pod kožu. Pokiaľ došlo k reformám a posilneniu pohyblivej zložky mzdy na úkor základnej, vždy vedeli z toho školy vybicyklovať tak, aby bola koza celá a aj vlk sýty. Pri zlých platových podmienkach učiteľov a nedostatku kvalifikovanej sily je veľmi ťažké realizovať odmeňovanie na základe zásluhovosti. Veľmi náročným je stanovenie merateľných ukazovateľov.

Máme tu návrh na zmenu - víziu moderného školstva. Aké sú najväčšie úskalia?

• Bolo by dobré, ak by politici došli k jej prijatiu naprieč celým politickým spektrom. Nositeľom zmeny je minister školstva, ktorý už nejaké zmeny v Bratislavskej župe realizoval. Koľko však mu bude umožnené stáť na čele tejto zmeny?• Veľkým problémom budú v tejto podceňovanej oblasti, ako vždy, financie.• Určite má minister k tomu aj svoj tím. Rozhodujúce však budú podporovatelia zmeny, a tými sú všetci učitelia. Aké mechanizmy budú, aby sa zmeny nepresadzovali len zhora ľuďmi, ktorí nepoznajú každodennú prax a úroveň žiakov napríklad na školách s marginalizovanou menšinou v ekonomicko-sociálne zaostalých regiónoch, mestách a obciach?• Nikto nepovedal ako, okrem finančných zdrojov, bude riešiť zdroje ľudské. Kvalifikovaných pedagógov je nedostatok. Navyše tí, ktorí pôsobia vo výuke počas koronakrízy, pracujú obetavo, ale na pokraji síl. Len si zoberte učiteľku, ktorá vyučuje hybridne. Dopoludnia 4 hod. v škole, 3 hod. venuje dištančnému učeniu, ešte roznáša namnožené úlohy sociálne slabším žiakom. Potom 3 hodiny na prípravu na ďalší deň. Po nástupe detí do školy budú učitelia dobiehať ešte rok učivo. Je ťažká predstava, že súbežne budú aktívnymi podporovateľmi a vykonávateľmi zmien.

Vízii moderného školstva na Slovensku sa budeme priebežne venovať. Prinesieme aj názory pedagógov z praxe z rôznych kútov republiky.