Spýtali sme sa predsedu Rady prokurátorov SR - prečo nemá Mgr. Peter Šufliarsky pozastavenú funkciu prokurátora

25.05.2020

Slovensko traumatizujú prípady rozsiahlej korupcie a doslova zažratej mafie do štátneho systému justície. Veď si len pripomeňme:

13 sudcov je obvinených z korupcie a priamo odvlečených elitnými policajtami NAKA do CPZ (cely predbežného zadržania)...

O ich prípadnom väzobnom stíhaní rozhoduje ctihodnosť Mojmír Mamojka na Ústavnom súde SR! A nielen on - rovnako pani Baricová - i keď sa jej meno a jeho objavilo v uznesení o obvinení týchto sudcov z korupčného chovania!

Nad justíciou tróni na čele Súdnej rady SR pani Lenka Praženková! Sudkyňa objímajúca sa na zabíjačke údajne so samotným Mariánom Kočnerom!

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti sedí vo väzbe... Mojmír Mamojka nakoniec odstúpil z pozície ústavného sudcu... Lenka Praženková vraj zváži svoje odstúpenie...

Ale na prokuratúre zjavne ešte nikto nepovažuje za podstatné vyvodiť zodpovednosť. 

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, jeho ex-námestník Ladislav Tichý nehanebne pokojne vegetujú dokonca na úseku ústavy a legislatívy Generálnej prokuratúry SR!

Ex-prvý námestník generálneho prokurátora Mgr. Peter Šufliarsky preslávený svojimi klamstvami o vzťahoch s Mariánom Kočnerom sa tam tiež smeje. A údajne pokojne, podľa dobre informovaného zdroja z GP SR možno aj radostne, odovzdáva naďalej svoje "bohaté skúsenosti" tamojšiemu trestnému úseku. Dokonca vraj, keď si nevedia dať rady - v prípadoch jeho "našich" ľudí "nezištne" aj napíše - tu zrušenie ich obvinenia - inde v prípade "nenašich" - aj vyrozumenie o tom, že ich práva neboli dotknuté, keď ich "len" nepravdivo obvinili a stíhajú...

Veď už podľa slov bývalej prokurátorky Mišíkovej to vraj bol predsa, keď ho Trnka zobral na prokuratúru "zlatý" a "usilovný" chlapec. Až kým aj s ňou tak trošku nezatočil...

Spýtali sme sa teda predsedu Rady prokurátorov, či Rada vie o výčinoch tohto "zlatého" chlapca a prečo na rozdiel od Etickej komisie prokuratúry SR nenavrhla pozastavenie výkonu funkcie prokurátora tomuto "nezištnému" človeku...

Podľa odpovede predsedu Rady prokurátorov pána Juraja Purgata epidémia neumožnila Rade odpovedať na položené otázky. Poslal nám len svoje osobné stanovisko. Prinášame teda úplné znenie otázok a odpovedí predsedu Rady prokurátorov SR JUDr. Juraja Purgata:

· Či je Rade prokurátorov známy obsah komunikácie prokurátora GP SR Mgr. Petra Šufliarskeho s Mariánom Kočnerom (430 sms v priebehu 1.polroku 2017)?

JP: "Rade bol známy len obsah komunikácie zverejnený v médiach."

· Či je Rade známe stanovisko Etickej komisie prokurátorov ku očiste prokuratúry zo dňa 17.10.2019?

JP: "Stanovisko Etickej komisie je známe, je nakoniec zverejnené aj na stránke GP SR ako aj naše stanoviská. K samotnému stanovisku podľa môjho názoru je moc všeobecné. V týchto prípadoch som očakával, že Etická komisia zaujme konkrétne stanovisko ku každej takejto komunikácii, ktoré bude adresné s uvedením konkrétnych ustanovení Etického kódexu, ktoré mohli byť porušené vo vzťahu ku konkrétnemu prokurátorovi, toto sa bohužiaľ nestalo."

· Či je známe Rade klamanie Mgr. Petra Šufliarskeho ohľadom rozsahu jeho komunikácie s Mariánom Kočnerom a to v priamom prenose dňa 16.1.2019 a rozuzlenie jeho klamstiev dňa 29.3.2019?

JP: "toto je Rade známe , v tejto súvislosti som pripravoval, keď to prepuklo mimoriadne zasadnutie Rady v Žiline, kde by sme navrhovali generálnemu prokurátorovi aby P.Š. z funkcie prvého námestníka odvolal. Nakoľko sa funkcie sám vzdal, toto zasadnutie som zrušil, nakoľko už bolo bezpredmetné."

· Či je Rade známe nejaké "vysvetlenie" prešľapov Mgr. Petra Šufliarskeho v prípadoch - úteku Mello, zrušenia trestného stíhania Jána Kána, vo veci liknavosti pri zaisťovaní vecných dôkazov "černákove hroby", na základe oznámenia Černáka, ktoré Mgr. Peter Šufliarsky osobne zdržal najmenej 5 mesiacov, tvrdenia Mgr. Petra Šufliarskeho o údajnej streľbe na jeho motorové vozidlo, potvrdené podľa jeho slov údajne Kriminalisticko-expertíznym ústavom, pričom toto stanovisko KEÚ nakoniec nikdy nebolo zverejnené?

JP: "Oficiálne nie, len z počutia prípadne z médií. Rada ako taká nemá kontrolnú právomoc vo vzťahu k prokurátorom t.j. nemôže v konkrétnych veciach preskúmavať postup dozorových prokurátorov. Toto prislúcha v rámci riadiacej a teda aj kontrolnej právomoci vedúcim prokurátorom prípadne oddeleniu organizačno-kontrolnému GP SR prípadne disciplinárnej komisii pokiaľ sa vedie disciplinárne konanie."

· Či je zlučiteľné s výkonom funkcie prokurátora dokonca generálnej prokuratúry, ak uvedená osoba preukázateľne klame na verejnosti?

JP: "Toto nie je v kompetencii Rady posudzovať, to je parketa jednak vedúceho prokurátora a jednak Etickej komisie"

· Či využije Rada svoje nové oprávnenie voči osobe Mgr. Petra Šufliarskeho a navrhne mu pozastaviť výkon funkcie, dokiaľ sa disciplinárne neprešetria horeuvedené podozrenia z prinajmenšom nesvedomitého výkonu prokurátora,

· Či Rada prokurátorov využije svoje oprávnenie a navrhne disciplinárne konanie pre Mgr. Petra Šufliarskeho,

· Ak Rada prvé alebo druhé nevyužije tak prečo?

JP: "K posledným trom otázkam odpoviem spolu, nakoľko súvisia.

Predpokladom takéhoto návrhu Rady na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora v zmysle novej úpravy by musela byť skutočnosť, že v danom prípade za toto konanie príde ku začatiu disciplinárneho konania t.j. že niektorý z oprávnených navrhovateľov takýto návrh na začatie disciplinárneho konania podá. Takúto vedomosť - poznatok nemám a Rada v súčasnosti nemá návrhové oprávnenie podať návrh na začatie disciplinárneho konania."

Takže sme zistili nasledovné. Nielenže je dnes prakticky nemožné dosiahnuť aby prokurátor, ktorý zneužije svoju právomoc bol za to disciplinárne postihnutý, a preto ani nie je možné od neho vyžadovať regresnú náhradu za škodu spôsobenú takýmto konaní, už nehovoriac dosiahnuť trestné stíhanie prokurátora za takéto konanie. Čítajte TU! 

Ako sme už informovali, ten kto dosiahol takéto znenie príslušných právnych predpisov na "ochranu" prokurátorov pred akoukoľvek zodpovednosťou za ich výčiny, by si zaslúžil Nobelovu ceny za chrapúňstvo, ak by sa taká udeľovala...

Ale teraz sa ukazuje, že nemožné je aj dosiahnuť postihnutie prokurátora, ktorý vedome klame na verejnosti a zosmiešňuje pred verejnosťou prokuratúru samu o sebe.

Stále nám totiž vŕta v hlave, prečo v odpovedi pána Purgata, absentovala možnosť daná Rade prokurátorov v zákone o prokuratúre § 13 ods. 2 :

"Prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora aj vtedy, ak existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklad podľa § 6 ods. 2 písm. d/ ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť prokuratúry alebo dobrá povesť prokuratúry."

A v § 6 ods. 2 písm d/ sa jasne hovorí: že prokurátor musí byť "bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať".

A podľa § 224 ods. 2 písm. b/ Rada prokurátorov "môže podať návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora alebo udeľuje súhlas k tomu podľa § 13 ods. 3".

Tak prečo Rada túto svoju kompetenciu nevyužíva pri zmienenom Petrovi Šufliarskom a ostatných pánoch poskrývaných kde-kade na Generálnej prokuratúre SR?

Žeby klamstvo. korupcia v priamom prenose, či na zaujímavých videách, či nahrávkach rozhovorov nepoškodzovalo "dôveryhodnosť prokuratúry alebo jej dobrú povesť"? Alebo to je dokonca predpokladaná súčasť práce prokurátora Generálnej prokuratúry SR?