V čom spočíva Krajniakov ťažký omyl

13.03.2021

Včera 12.3. 2021 vystúpil s veľmi zápalistým prejavom minister sociálnych veci Milan Krajniak a to na obranu zadržaného šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského.

Zarážajúce mimo iné bolo aj to, ako veľavravne naznačoval minister, že "keď bude šéf SIS Vladimír Pčolinský zbavený mlčanlivosti, tak vraj budeme veľmi prekvapení" - akoby pán minister vedel niečo, čoby však vedieť za žiadnych okolonosti nemal - akési presvedčivé skutočnosti tvoriace predmet utajovania. Ako sa ich však potom pán Krajniak dozvedel? Žeby sa mu s nimi, napriek zákonnému zákazu pán Pčolinský zveroval?

No napriek zápalu a hranej autoritatívnosti tvrdeni, ktoré vo svojich odpovediach novinárom minister Krajniak uviedol, vo väčšine to boli tvrdenia nepravdivé. Ta najväčšia nepravda bolo tvrdenie, že Pcolinsky ma sťaženú obranu lebo ho vraj "prezidentka nezbavila mlčanlivosti"...

Pravda však je taká, že obvinený Vladimír Pčolinský, riaditeľ SIS má právo k vznesenému obvineniu vypovedať bez akéhokoľvek procesu zbavovania mlčanlivosti (pravdaže takéto právo má aj obvinený námestník SIS Boris Beňo a iné osoby, ktoré údajne proti nemu vypovedali).

Zbavovať mlčanlivosti obvineného v prípravnom trestnom konaní je právny nezmysel. Z tohto dôvodu takúto žiadosť príslušné orgány činné v trestnom konaní - vyšetrovateľ či prokurátor - príslušnému orgánu - prezidentke SR voči osobe obvineného Vladimíra Pčolinského, riaditeľa SIS nikdy nespracujú a nepredložia, pretože zbavenie mlčanlivosti je irelevantné a vylúčené.

Od okamihu vznesenia obvinenia má každý slovenský občan v trestnom konaní právo "vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, ... Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky" (§ 34 Trestného poriadku).

Pokiaľ je takýto obvinený nositeľom utajovaných skutočností akéhokoľvek stupňa z akejkoľvek oblasti a pokiaľ tieto musí použiť na svoju obranu v svojej výpovedi, tak má slobodnú možnosť tieto vo výpovedi uviesť a argumentovať s nimi. Pravdaže mal by na túto skutočnosť pred svojou výpoveďou upozorniť vypočúvajúceho, ktorý podľa toho zabezpečí, aby sa o týchto utajovaných skutočnostiach mohli pri výsluchu ale aj následne zo spisového materiálu oboznámiť len osoby, ktoré boli náležite poučené a podpísali písomné vyhlásenie o mlčanlivosti (§ 161 Tr. por.).

Bolo by v rozpore s listinou Základných ľudských práv a slobôd i európskym dohovorom a v konečnom dôsledku i v rozpore so základnými zásadami slovenského trestného práva, aby bol obvinený v tomto svojom práve akýmkoľvek spôsobom obmedzovaný, nútený mlčať a čakať na rozhodnutie iného orgánu, či ho vôbec takejto povinnosti zbaví.

Absurdnosť takéhoto postupu dokazuje situácia, že ak by príslušný orgán obvineného nezbavil povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, tak by obvinený nemal "právo" sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami.

Z tohto dôvodu nie je pravdou tvrdenie ministra Milana Krajniaka, ktorý tvrdí, že "Myslím si, že je to mocenský zápas a ja pevne verím, že Pčolinský bude zbavený mlčanlivosti, aby mohol vypovedať k tým veciam, ktoré sú mu kladené za vinu."

Pravdaže aj požiadavka predsedu hnutia Sme rodina a Národnej rady SR Borisa Kolára na prezidentku SR p. Čaputovú, aby žiadosť o zbavenie mlčanlivosti Vladimira Pčolinského schválila čím skôr, je len teatrálny výstup síce tak typický pre druhého najvyššieho ústavného činiteľa ale dehonestujúci jeho funkciu, lebo navyše je to aj právne chybný a verejnosť zavádzajúci názor.

V rámci trestného konania je zbavenie mlčanlivosti potrebné len k osobe v postavení "svedka", ak má táto vypovedať o okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť (§ 129 Tr. por.).

No a na záver je treba upozorniť na zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočnostiach. Podľa ustanovenia § 6 "Zákaz utajovania niektorých informácií" , platí, že nemôže byť utajovanou skutočnosťou informácia podľa

písm. a/ "o nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov verejnej moci" a podľa

písm. b/ informácia o "trestnej činnosti verejných činiteľov",

čo v danej trestnej veci podľa publikovaných informácií bolo splnené, keďže trestnú činnosť spáchal ako verejný činiteľ (riaditeľ SIS) a to údajne nezákonným postupom či rozhodnutím v dôskedku korupcie.