Zasiahne prokuratúra proti plánom magistrátu Mesta Košice?

25.11.2019

Bude to ešte predtým než začnú praskať kosti jeho obyvateľov?

V posledných dňoch nás občania - obyvatelia mesta Košice - upozornili na množiace sa modré tabule (viď foto), ktorými údajne Magistrát mesta Košice upozorňuje, že na týchto mestských chodníkoch neprevádzkuje v zime údržbu.

Položili sme v tejto súvislosti niekoľko otázok Magistrátu mesta Košice:

1/ aký účel majú uvedené oznamy podľa magistrátu dosiahnuť? Aby sa ľudia týmto mestským chodníkom vyhýbali alebo nejaký iný účel?

2/ chce sa Magistrát týmto vyhnúť zodpovednosti za zákonnú povinnosť vykonávať riadnu zimnú údržbu na týchto mestských chodníkoch? Ak je to tak, tak ktorý právny predpis toto magistrátu umožňuje?

3/ chce sa takto Magistrát vyhnúť aj právnej zodpovednosti za újmy, ktoré môžu občanom vzniknúť na neudržiavaných chodníkoch?

4/ domnieva sa Magistrát, že umiestnenie týchto tabúľ temer na 30% chodníkov (odhadom) v Košiciach ho vyviní z povinnosti uhradiť škody a nemajetkové ujmy občanov, ktorí sa zrania na takýchto neudržiavaných chodníkoch?

5/ koľko m2 chodníkov mieni mesto Košice takýmto spôsobom vyňať zo zimnej údržby a aký je to podiel na celkovej výmere chodníkov, za ktoré po stránke údržby zodpovedá mesto ako ich majiteľ?

6/ aké sú doterajšie náklady magistrátu s vyhotovením a umiestnením predmetných tabúľ na chodníkoch mesta a aké konečné náklady s tým súvisiace mesto predpokladá?

Odpoveď magistrátu, ktorú sme obdržali, uvádzame v plnom znení:

"Bližšie informácie k odpovediam na vaše otázky si nájdete na tomto mieste: https://www.kosice.sk/clanok/mesto-ma-aktualizovany-plan-zimnej-udrzby-vydavky-na-nu-sa-zdvojnasobili

Na otázku č.3 a č.4 je naša odpoveď nasledovná:

Mesto Košice sa riadi ustanoveniami zákona o pozemných komunikáciách, v ktorom je uvedené aj to, kto zodpovedá za prípadné škody."

S pozdravom Mgr. Vladimír Fabian, PhD. hovorca mesta, marketing - kancelária primátora

Zrekapitulujme si to teda:

Mesto má teraz podľa ním schváleného "Operačného plánu zimnej údržby mesta" celkom 232 km chodníkov s povinnosťou ich údržby - predtým ich malo len 120 km. Rozhodlo sa rázne - nebude teda "plánovite" udržiavať celkom 112 km chodníkov. Skoro 50% chodníkov v meste!

Ako riešenie mesto osadzuje "modré tabuľky" prostredníctvom spoločnosti Kosit a.s. - údajne ich Kosit dokonca mestu daroval! Toto rozhodnutie Magistrát bez zaváhania hodil na starostov mestských častí - vraj to Magistrát urobil na základe ich návrhu! Toto klamstvo už poprel verejne aj starosta mestskej časti Košice juh pán Jaroslav Hlinka.

Magistrát vo svojich plánoch teda jasne formuluje stanovisko - "na čistenie všetkých chodníkov jednoducho nemáme peniaze. A preto ich čistiť nebudeme. Vieme, že zákon nám takéto riešenie neumožňuje. Vieme dokonca, že v dôsledku tohto protiprávneho konania bude mesto právne zodpovedné za spôsobené škody na zdraví občanom mesta."

Morálnu zodpovednosť sa však snaží mesto presunúť na parlament - ten predsa "prijal zákon, ktorý my nevieme splniť". Tak sa zdá, že v plánoch Magistrátu sa občania majú stať "plánovaným" rukojemníkom tohto mestom vyostreného sporu medzi samosprávou a štátom. V právnom štáte však majú byť základné ľudské práva nadradené akýmsi žabo-myšim sporom a to aj keď ide o spory medzi štátom a samosprávou. Tu však zjavne - pre Magistrát mesta Košice - je právo jeho obyvateľov na zdravie podriadené akémusi politikárskemu cieľu - zlomené nohy deti a starých ľudí budú azda argumentom magistrátu pre budúce vytĺkanie peňazí zo štátu?! Magistrát zdá sa na morálny aspekt veci asi veľmi nedá.

Na druhej strane však Magistrát evidentne zabúda na trestno-právny aspekt veci. Veď takýmto spôsobom konania Magistrát, keď na jednej strane "plánuje nesplniť si svoju povinnosť" danej mu zákonom - tak na strane druhej tým vlastne úmyselne plánuje, že dôjde v dôsledku toho ku újme na zdraví u dnes ešte nezisteného počtu občanov! A pre tento prípad je Magistrát mesta dokonca s takýmto dôsledkom zjavne uzrozumený.

Takže tu zo strany Magistrátu nejde o dopredu naplánované porušenie "len" zákona o pozemných komunikáciách, ale zdá sa i trestného zákona, a to najmä ustanovenia o všeobecnom ohrození obyvateľstva. Mesto ako verejnoprávny subjekt je predsa povinné predchádzať vzniku škôd v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Vedomé alebo prinajmenšom nedbanlivostné porušenie tejto povinnosti môže zjavne založiť trestnoprávnu zodpovednosť subjektov riadiacich príslušné útvary mesta, resp. dokonca samotného jeho štatutára.

Keďže prokurátor je podľa §2 ods. 5 Trestného poriadku povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvie, tak budeme sledovať, či príslušný okresný prokurátor v zmysle Trestného poriadku zasiahne - zdá sa totiž, že magistrát pripravuje svojim "naplánovaním zimnej údržby len na ploche 50% chodníkov" spáchať trestný čin verejného ohrozenia (§ 284-5 TZ). Alebo bude prokuratúra len mlčky čakať, kým sa tento čin dokoná? Koľko zlomených nôh, panví, lakťov a chrbtíc našich spoluobčanov bude treba, aby sa proti takémuto konaniu magistrátu, ktorý sa v rozpore s čl.2 ods. 2 Ústavy SR "sám" svojim rozhodnutím zbavil plnenia časti svojich zákonných povinnosti, postavil aj sám generálny prokurátor SR? Veď tu ide o zdravie potenciálne 300 tisíc ľudí! Budeme pozorne sledovať, aký postoj zaujme prokuratúra k tomuto vedomému zvyšovaniu rizika pre obyvateľov Košíc, zo strany nedbalého vlastníka komunikácií - zo strany magistrátu mesta Košíc.