Ako základné školy prežívajú krízu? Ministerstvo opäť zlyhalo

24.03.2020

V súvislosti so šírením koronavírusu typu COVID-19 prežíva naša spoločnosť ťažké časy. Táto kríza doľahla aj na naše školy a na základe prijatia protiepidemických opatrení bolo vydané "Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ SR) vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12. marca 2020". Na základe toho sa prerušuje školské vyučovanie a na to nadväzujúce aktivity od 16. 3. do 29. 3. 2020 na všetkých školách. V nadväznosti na to riaditelia škôl prijali rozhodnutie o prerušení vyučovania na základných školách (ZŠ), ktoré boli väčšinou zverejnené na webových stránkach príslušnej školy. Podľa neoficiálneho vyjadrenia premiéra Igora Matoviča budú tieto "prázdniny" predĺžené minimálne do Veľkej noci. V tomto príspevku chceme načrtnúť, aké sú možnosti domáceho vzdelávania žiakov ZŠ.

Mnohí si pamätáte na tzv. uhoľné prázdniny v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Pri nedostatku paliva boli školy zatvorené týždeň, aj tri. Učitelia žiakom uložili, čo by mali naštudovať. K dispozícii mali rozhlas, knihy, učebnice a v menšej miere televízor. Výhodou bolo, že si deti vedeli voľný čas zorganizovať. Keďže bola zima, medzi blokmi sa voľné priestory poliali vodou a korčuľovalo sa, hral hokej, sánkovalo sa od svitu do mrku. Večer sa ľad vyzametal a polial. Doma sa rozprávalo, čítali sa knihy, hralo kvarteto, počúvali rozhlasové hry. Väčšinou v nedeľu, pred nástupom do školy, sa rýchlo učila látka. Doba bola iná. Deti si vedeli vyplniť priestor a nepotrebovali na to rodičov, informácií bolo mnohonásobne menej, času na dobehnutie učiva relatívne viac, lebo sa učilo aj v sobotu, sviatkov a prázdnin bolo pomenej.

Servery, hardvéry, softvéry, tablety, PC, mobily - obrovské zázemie na to, aby sa mohli využiť na mimoškolské vzdelávanie. Pokiaľ k tomu štátni úradníci nepristupujú ako v tom vtipnom príbehu: "Spoločnosť K&P ministra Krupičku dostala zákazku na vývoj softvéru na sčítanie netopierov v SR v cene 5 mil. eur. V subdodávke to objednala u firmy Nefungujúci softvér za 1,1 mil. eur. Softvér nakoniec vyvinuli dvaja študenti a dostali po 4 500 eur. Softvér bol odovzdaný 31. 12. 2017 a po nábehu ihneď skolaboval. Dobrovoľní ochrancovia dodnes sčítavajú netopiere klasickou metódou." Teda vzniká otázka, ako je z tohto hľadiska na tom naše regionálne školstvo. Situácia je trošku neprehľadná, lebo existuje viacero aplikácií súkromných firiem za úplatu a je len na tej-ktorej škole, pre ktorú sa rozhodne. Pokiaľ nemá prostriedky, rozhodovanie je jednoduché. Akým spôsobom pristúpili školy k mimoškolskému vzdelávaniu žiakov doma, je možné zistiť na ich stránkach. Je však na škole, a hlavne učiteľoch, ako vedia to, čo majú k dispozícii, využiť. Niekde dokonca zastali na úrovni spred 60 rokov. Žiaci dostali zadané učivo a to je všetko. Spätná väzba žiadna.

Dá sa konštatovať, že aj v tejto oblasti štát zlyhal. Zavedenie systému mimoškolského elektronického vzdelávania znamená ťažkú zmenu v živote školy. Nositeľmi zmeny musia byť predovšetkým administrátori a školitelia na jej zavedenie na strane jednej a učitelia s riaditeľmi škôl na strane druhej.

Spýtali sme sa na to Mgr. Zuzany S., dlhoročnej učiteľky slovenčiny v malom meste. "Naša škola používa aplikáciu BEZ KRIEDY, ktorá nám vyhovuje. Ale na začiatku sme absolvovali v škole niekoľko školení, veľa konzultácií. Vlastne celý školský rok trvalo, kým to začalo fungovať bez problémov. Veľké problémy boli s niekoľkými kolegyňami, ktoré sa s tým nevedeli stotožniť."

17. 3. 2020 prišlo MŠ s tlačovou správou: "Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh.​ Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa. Podľa najnovšieho výskumu CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva." MŠ ponúka:

  • V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom "Viki" (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne).Obsah pre základné školy ponúka štúdium, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy.
  • Vzdelávací portál Planéta vedomostí (https://planetavedomosti.iedu.sk) predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi. V súčasnosti obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy.

Problémom oboch aplikácií je, že 1) obsahujú len prírodovednú oblasť a z humanitných predmetov ako dejepis, zemepis atď. nič, 2) boli uvedené do praxe až v roku 2020, a tak si učitelia nevedia predstaviť, ako by ho mali v karanténe zaviesť, vyškoliť sa , odskúšať, 3) kým s Planétou vedomostí sa dá pracovať individuálne, Viki po preklikaní sa predmetom a témou zobrazí nasledovné okno:

Teda štát v núdzovom režime v tejto oblasti zlyhal. Až teraz čosi dokončuje, hoci na to ako inštitúcia zastrešujúca školstvo, vedu a výskum musela mať 1) personálne kapacity, 2) prostriedky zo štátneho rozpočtu, 3) eurofondy (hoci časť presunul na stavbu diaľnic), a teda určite by sa našli tí dvaja študenti, ktorí by to za 4 500 eur urobili.

Školy, ak chceli napredovať, museli siahnuť po súkromných portáloch. Tých je niekoľko, rôzneho zamerania a kvality, väčšinou za úplatu, a tak nie každá škola si to môže dovoliť. Je chvályhodné, že v súčasnej dobe niektoré portály boli voľne sprístupnené. Platí však, že komplexnému prijatiu systémov bráni súčasná karanténa a z toho absentujúce zaškolenie, konzultácie, vzájomná spolupráca. Individuálne je však možné využitie, ale bez spätnej väzby na učiteľa. Uveďme si niektoré portály, ktoré sú ZŠ k dispozícii:

  • EduPage - najznámejší a asi najprepracovanejší portál, ktorý pôsobí už 20 rokov a v súčasnosti je v 175 štátoch sveta. Učitelia môžu vytvárať a zdieľať elektronické učebné materiály, ktoré môžu použiť na hodine alebo zadať žiakom na domácu úlohu. Automatické vyhodnocovanie testov. Všetky elektronické prípravy na hodinu môže mať učiteľ na jednom mieste. Základná verzia je prístupná zdarma, nadstavba je spoplatnená. Systém zahŕňa aj webovú stránku školy, mobilnú aplikáciu, internetovú žiacku knižku, triednu knihu či dochádzku. Napríklad poplatok za žiacku knižku či triednu knihu je 7 eur za mesiac. Systém EduPage spolupracuje aj s inými systémami, ktoré škola používa.
  • ALF - rozhranie, v ktorom je možné ľahko a rýchlo prideľovať testy a dokumenty žiakom a získať okamžite spätnú väzbu o ich riešení. Učiteľ môže priradiť žiakom už hotové testy z databázy alebo vložiť svoje vlastné.
  • Bez kriedy - virtuálna knižnica. Obsahuje učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty... Je vytvorená spätná väzba medzi učiteľom a žiakmi. Obsahuje 43 360 dokumentov a je tu zapojených 2 372 škôl a 208 315 žiakov. Je to platený portál.
  • Taktik - vydavateľstvo učebníc a e-učebníc sprístupnilo v tejto dobe 50 interaktívnych pracovných zošitov pre žiakov zdarma. Na ilustráciu napr. interaktívny dejepis pre 6. až 9. ročník s licenciou na 1 rok stojí 180 eur.
  • e-Aktovka - sprístupnil zdarma žiakom a učiteľom ZŠ digitálne učebnice.

Aké skúsenosti má s využitím niektorého z portálov Mgr. Zuzana S.?

Otázka: Ako ste sa dozvedeli o opatreniach proti koronavírusu na vašej škole?

Zuzana S.: Škola dostala usmernenie MŠ a na základe toho riaditeľka vydala príkaz o prerušení vyučovania do 29. 3. 2020. Chcem podotknúť, že už dva týždne predtým sme mali zvýšené hygienické opatrenia. Častejšie sa umývala podlaha s prídavkom dezinfekcie, dbalo sa, aby na WC a v triedach bolo mydlo, dezinfikovali sa kľučky dverí.

Otázka: Pracovala vaša ZŠ s nejakým edukatívnym portálom MŠ?

Zuzana S: Až vo februári 2020 sme sa dozvedeli, že MŠ začína ostrú prevádzku Viki, mali sme však problém preklikať sa k výsledku, a keďže som slovenčinárka, tento portál ma prestal zaujímať, lebo sa venuje výhradne prírodovedným predmetom. Škola používa základnú verziu EduPage, väčšine učiteľov vyhovuje portál www.bezkriedy.sk, mne zvlášť, lebo sú tam cvičenia, testy a diktáty zo slovenského jazyka. Jedinou nevýhodou je, že škola musí za licenciu platiť ročne tuším 400 eur.

Otázka: Ako sa vám osvedčuje tento portál teraz, keď sú žiaci aj vy doma?

Zuzana S.: Uvedenie portálu Bez kriedy na našej škole znamenalo veľkú zmenu. Boli sme školení, konzultovali sme to, a nie každý učiteľ k tomu pristupoval rovnako. Ja som si tento spôsob obľúbila, lebo mi umožnil dávať elektronicky domáce úlohy, testy aj diktáty, a zároveň mi poslal spätnú väzbu s vyhodnotením. Škola komunikuje v tomto systéme cez modul Zborovňa. Všetky prístupové kódy má riaditeľka a zástupkyňa, učitelia majú nadriadené prístupové kódy voči žiakom, ktorí tvoria triedu. Samozrejme, žiaci majú svoj prístupový kód. Využívam buď materiál portálu, alebo tam môžem vkladať aj svoje texty, testy, diktáty.

Naša škola zverejnila na 2 týždne učivo na samoštúdium pre každý ročník na webovej stránke našej ZŠ. Učitelia a žiaci majú byť pripojení v systéme Bez kriedy denne 4 hodiny. Riaditeľka to priebežne kontroluje. Aj učiteľ vidí, ktorý žiak rieši úlohy a ktorý nie. Toho upozorním cez mobil. Denne dávam na štúdium učivo, robíme testy a diktáty, denne aj vyhodnocujem aktivitu každého žiaka. Neviem, dokedy to potrvá, ale sa snažím niektorú ťažšiu látku presunúť na neskôr, keď budeme v škole.

Otázka: Pomáhajú aj rodičia? Neriešia náhodou úlohy za dieťa?

Zuzana S.: Toto je určitý problém zvlášť teraz, keď sú rodičia s deťmi doma. V snahe im pomôcť, aby dostali dobrú známku, urobia test za nich. Alebo žiak opíše z učebnice. Výsledok - do konca života bude písať slovo ryba s mäkkým "i". Ono sa to potom ukáže, ktorý žiak robil poctivo. Ešte vtipná príhoda na záver. Matka jednej trojkárky bola na mňa veľmi nepríjemná. Nikdy sa neusmiala. Až pri rozhovore s dievčatkom som sa konečne dozvedela prečo. Robila za dcérku úlohy a projekty. A ja som ju nepriamo známkovala v priemere na trojku.

V tejto škole dištančné štúdium žiakov ZŠ funguje celkom dobre, aj keď nemôže nahradiť denné vyučovanie v škole. Našli sme podobnú webovú stránku ZŠ v malom meste, kde sa využíva portál Bez kriedy. Položili sme otázku Jane B., ktorej dcéra navštevuje 4. ročník ZŠ:

Otázka: Ako v tejto dobe využívate pri výuke portál "Bez kriedy", ktorý škola uvádza na svojej stránke.

Jana B.: Učitelia, žiaci a rodičia majú prístup k portálu cez svoje prístupové heslá. Používam to občas, ak chcem dcéru otestovať. Inak naša učiteľka cez tento portál komunikuje málo. Po príkaze riaditeľa na prerušenie vyučovania do 29. 3. 2020 dcéra zostala doma. Učiteľka s deťmi komunikuje pomocou e-mailu. Denne im zasiela úlohy. Dochádza k disproporcii medzi tým, čo by s nimi prebrala v rámci vyučovania, a tým, čo denne chrlí. Dcéra je učivom preťažená. Učiteľka spätnú väzbu nevyžaduje. Niektorí učitelia len poslali žiakom učivo a viac sa nestarajú.

Teda jeden problém, dva prístupy. Štát v tomto smere zlyhal. Ešte šťastie, že sú tu súkromné portály. Školy si môžu vyberať. Jeden problém, dva prístupy. Buď mám peniaze (alebo mi pomôže sponzor), alebo nemám peniaze. Ak mám peniaze, tento problém môžem riešiť dvoma spôsobmi. Buď plne využijem systém ako v prípade popísanom Zuzanou S., alebo to urobím po svojom ako v prípade Jany S. Ten druhý postup pripomína uhoľné prázdniny, jedine e-mail predtým nemali.

Je šťastím, že veľa škôl, riaditeľov a učiteľov sa nespoľahlo na štát a vytvorili si vlastný systém dištančného vzdelávania. Zavedením nie ľahkej zmeny dosiahli to, že aj v krízovej situácii sú schopní zabezpečovať vzdelávanie na ZŠ. MŠ im v tomto smere nepomohlo. Zámerne sme uviedli dva prístupy k využitiu portálu Bez kriedy. Prvý je pripravený na "prežitie", ten druhý jednoducho zaspal dobu. Je otázne, či by nestačilo školám preplatiť súkromné licencie a neplytvať prostriedkami na vymyslenie už vymysleného. Aj teraz má MŠ v "merku" nejaký projekt za 5 mil. eur. Dúfajme, že nový minister školstva sa s týmto problémom popasuje úspešne a zameria pozornosť na ZŠ a jeho srdcovú záležitosť - na duálne vzdelávanie. Aby nám na elitné vysoké školy nenastupovali študenti, ktorí majú problém s trojčlenkou.