Budú všetky päťročné deti chodiť do škôlky?

10.03.2021

Podľa novely zákona by všetky deti vo veku päť rokov mali od roku 2021 absolvovať predprimárnu prípravu v materských školách. Aký je súčasný stav? No taký - náš slovenský...

Zaujímavou oblasťou výkonu školskej správy je predškolská výchova. Tá do nežnej revolúcie prebiehala v materských školách (MŠ) a pre 5-ročné deti bola povinná. Na to boli vybudované materské školy tak, aby bolo možné plniť túto zákonnú povinnosť. V roku 1991 bola táto povinnosť v zápale búrania všetkého starého zákonnou normou zrušená. V rámci reformy školstva sa tak dostala na okraj záujmu spoločnosti. Výsledkom bolo, že desiatky zariadení materských škôl boli zdevastované alebo začali slúžiť na iný účel. Spomeňme aspoň MŠ Galaktická a Baltická v Košiciach ďalšie v Banskej Bystrici, Žiline či Bratislave. Týmto omylom prišiel štát o ťažké milióny.

I dumali múdre hlavy, dumali. Európske fondy čerpali. Zistilo sa totiž, že zrazu máme až 30 %-nú matematickú, literárnu a prírodovedeckú negramotnosť. S tým treba veru niečo robiť! Jednou z príčin môže byť, že z marginalizovaných rómskych komunít navštevuje predškolskú prípravu len 30 %. A tak po tridsaťročnom bádaní sme došli k záveru zaviesť to, čo sme zrušili - povinnú predškolskú prípravu 5-ročných detí. Stanovil sa termín od 1. januára 2021. A aby to nebilo do očí, že sme objavili objavené, nazvali sme to predprimárnevzdelávanie v materskej škole. Toto vzdelávanie bude trvať rok, a pokiaľ riaditeľ rozhodne, že dieťa nie je pripravené na povinnú školskú dochádzku, bude absolvovať túto prípravu ešte raz. Zdôvodnenie zákona predpokladá negatívne vplyvy narozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy.

Hoci zákon dal určitý časový priestor na prípravu tohto zámeru, opäť sme k tomu pristúpili po slovensky - začalo sa to riešiť po termíne. Pri tom má každý politik plné ústa toho, aké je dôležité kvalitné vzdelávanie mládeže. Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) urobil kontrolu pripravenosti samospráv na toto primárne vzdelávanie a zistil, že v rámci EÚ je na tom Slovensko biedne. Svoje zistenia publikoval na stránke https://www.nku.gov.sk/aktuality/. Uveďme niektoré.

Slovensko je v počte zaškolených detí predškolského veku na chvoste Európy. Európsky priemer je na úrovni 95 % a slovenský ukazovateľ návštevnosti materských škôl deťmi od štyroch rokov sa dostáva len mierne nad 80 %, pričom Košický kraj je so 70 % na tom najhoršie. Zvýšiť počty detí v škôlkach má pomôcť aj povinná predškolská výchova detí od 5 roku života.

Súčasné kapacity materských škôl sú nedostatočné. Výraznejšiemu zlepšeniu situácie nepomáhajú ani účelové financie zo štátneho rozpočtu či európskych fondov. NKÚpreto preveril realizáciu projektov zo strany miestnej samosprávy, ktoré súvisia s rozširovaním priestorových kapacít existujúcich predškolských zariadení.

Národní kontrolóri na základe svojich zistení upozorňujú poslancov Národnej rady SR na riziká, ktoré súvisia nielen s existenciou byrokratických prekážok pri čerpaní eurofondov, ale upriamujú pozornosť k výraznému nedostatku kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorých by boli schopné slovenské obce či mestá v novovytvorených triedach zamestnať.

Čiže podmienky pre štart predprimárneho vzdelávania: 

1) kapacity materských škôl, 
2)nedostatok kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 
3) problémy s financovaním nevytvorili dobrý fundament pre napĺňanie tohto zámeru.

Kontrolóri NKÚ išli preveriť nelichotivý stav v rámci 12 samospráv Košickej župy. Konštatovali, že stav je kritický, len 70 percentný podiel detí v predškolských zariadeniach na východe krajiny sa nepriaznivo premieta do celoslovenského priemeru, ktorý sa dostal len na úroveň 82 %. To je v rámci krajín EÚ nelichotivé tretie miesto od konca. Slovenská republika výrazne zaostáva za európskymi cieľmi, ku ktorým sa prihlásila vláda SR cez dokument EUROPA 2020. Slovenský záväzok hovorí o tom, že priemerná zaškolenosťdetí pred ich nástupom do základnej školy sa ešte v roku 2020 dostane na úroveň 95 %. Výsledok: nedostala.

Vývoj podielu 5-ročných detí v predprimárnom vzdelávaní je na nasledujúcom grafe:

Materské školy primárne zriaďujú a financujú miestne samosprávy. Viac ako 3 tisíc obecných škôlok navštevuje bezmála 170 tisíc detí. Mestá a obce môžu kapacity existujúcich zariadení rozšíriť využitím dotácie zo strany štátu, alebo vďaka európskej finančnej pomoci. Národní kontrolóri na základe vlastných zistení i praktických skúseností zástupcov samosprávy upozorňujú vládu SR na roztrieštenosť financovania investičných projektov a tiež na rozdielne nastavenie podmienok pre získanie príspevku, ktorý poskytovali až tri ministerstvá.

Realizácia európskych projektov, vďaka ktorým samosprávy rozšírili kapacity predškolských zariadení, trvala viac ako 20 mesiacov. Najvyššie výdavky, skoro 33-tisíc eur na jedno nové miesto v škôlke malo mesto Gelnica. Na druhej strane, najlacnejšie to dokázala realizovať košická samospráva, kde sa náklady dostali na úroveň 4 300 eur na jedno miesto.

Kontrolóri na základe rizikovej analýzy zisťovali plneniemerateľných ukazovateľov. Jedným z nich je počet novovytvorených miest. V rámci preverovanej vzorky 12 samospráv sa mala kapacita miest v zrekonštruovaných škôlkach zvýšiť dvojnásobne - zo 463 na 911 miest. Skutočnosť: 76 %. Každá samospráva pritom v žiadosti argumentovala, že rozšírenie škôlky súvisí s vysokým počtom nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do obecného predškolského zariadenia.

Najnižšia obsadenosť bola zistená v obci Drahňov, kde škôlku vďaka európskej pomoci rozšírili z 24 miest na 140, no skutočná obsadenosť dosiahla len 22 %. Toto zistenie je o to závažnejšie, že v uvedenej obci žije viac ako 80 percent obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity. Uveďme, že zaškolenosť detí z rómskej komunity na Slovensku je na alarmujúcej úrovni 32 %.

Takže samospráva, ako sám vojak v poli, sa má na čo tešiť! Kompetencie dali, budovy MŠ predtým sprivatizovali, či zbúrali. Zákon sa musí plniť, pedagógov ako šafranu, priestory chýbajú. A peniaze tiež! Ale namiesto predškolskej prípravy máme zrazu predprimárne vzdelávanie, a to je pokrok.

Možno, že pokojnú hladinu trocha rozčerí konštatovanie NKÚ:

• Okrem výziev súvisiacich s rozširovaním kapacít materských škôl• sa do popredia dostáva aj otázka finančnej podpory predškolských zariadení zo strany štátu
• a taktiež systematickej prípravy či motivácie kvalifikovaných pedagogických zamestnancov pre potreby materských škôl.

Už len posledná otázka: "Kedy Slovensko splní svoj záväzok na rok 2020 95 % zaškolených 5-ročných detí v predprimárnej príprave?" Tipnite si!