Coronavírus: Chcete vedieť ako sú naše krajské mestá pripravené na pandémiu?

28.02.2020

Trvale aktualizujeme! Nebezpečie pandémie coronavírusu sa zo vzdialenej Číny presunulo závratnou rýchlosťou za naše humná. Chorých ohlasuje Taliansko, teraz už aj Litva, či Rakúsko. Dokonca aj Nemecko už hlási prvých chorých. Je len otázkou času, kedy nás to zasiahne.

Dôležitá je príprava na možnú krízu v dôsledku epidémie, ktorá si, ako to býva jej zvykom nevyberá - zasiahne bohatých i chudobných, pracujúcich i nepracujúcich, dôležitých pre chod našich miest i tých pre tento účel menej dôležitých.

Zisťovali sme v našich krajských mestách, ako sú pripravení na zvládnutie takejto krízy. Prinášame ich odpovede tak, ako ich postupne dostávame.

Položili sme nasledovné otázky:

Vzhľadom na skutočnosť, že ku Slovensku sa blíži možná pandemia coronavirusu, žiadame vás o zodpovedanie nasledovných otázok ku pripravenosti vášho mesta na takúto situáciu:

1/Ako je mesto pripravené na pandemiu coronavirusu?

2/ako je zabezpečená dodávka vody, elektriny a plynu?

3/ako je zabezpečený odvoz odpadkov?

4/aké kapacity zabezpečilo mesto pre akútne hospitalizácie pacientov?

5/ako je zabezpečený kanalizačný systém ?

6/disponuje mesto krízovým centrom?

7/ako mesto bude vynucovať opatrenia ako zákaz vychádzania ?

8/ako bude mesto zabezpečovať opateru o starých a osamelých obyvateľov?

9/ako a v akom režime bude fungovať hromadná doprava?

A tu sú odpovede - trvale aktualizujeme podľa doručených odpovedí:

BRATISLAVA 

Ako sa patrí na hlavné mesto, zdá sa že magistrát berie vec tak ako treba - pripravuje sa ale nie je za vyvolanie zbytočnej paniky. Dokonca si dovolíme vysloviť názor, že ostatné mestá by si mohli od Bratislavského magistrátu tentoraz zobrať príklad. Tu je odpoveď:

Dobrý deň, mesto sa pripravuje na situáciu, ak by bol vyhlásený núdzový stav. Magistrát vydal pokyn na pripravenosť krízového štábu, ktorý bude aktivovaný na základe pokynu trvalého krízového štábu zriadeného na celoštátnej úrovni. Zároveň sme požiadali všetky podniky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby bezodkladne vykonali urgentnú aktualizáciu krízového riadenia vo svojich organizáciách. Dnes odišiel pokyn na dezinfekciu všetkých prostriedkov MHD. Zároveň pokyn na nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s občanmi (vodiči MHD, pracovníci styku s verejnosťou, príslušníci mestskej polície a pod.). Opatrenie sa zároveň bude aplikovať aj v sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (zariadenia pre seniorov, nocľahárne a pod.). Mesto je tiež pripravené pristúpiť k špeciálnemu režimu a úprave prevádzkovej doby a návštev v týchto zariadeniach. Rovnako to platí aj v iných verejných zariadeniach ako napr. športoviská, kultúrne zariadenia. Okrem Dopravného podniku Bratislavy sme zároveň komunikovali aj s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) a spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Boli sme uistení, že BVS je pripravená spustiť svoj krízový režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva a ktorý okrem iného zabezpečuje ošetrovanie vody a prístup k vodným zdrojom. S OLO nastavuje pravidelný odvoz odpadu za akéhokoľvek bezpečnostného režimu.

Otázky, ktoré sa týkajú napr. dodávky energií, zabezpečenia nemocničných lôžok, zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti sú v kompetencii štátu a čakáme na informácie a pokyny od trvalého krízového štábu zriadeného na celoštátnej úrovni podľa miery rizika. Iniciatívne sme oslovili dodávateľov energií a z SPP-distribúcia nás informovali, že v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie si internými opatreniami zaistia nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň/rozsah nákazy nebude mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom.

Rozumieme obavám Bratislavčanov zo situácie, ktorú riziko infikovania novým koronavírusom prináša, ale chceme uistiť, že sa na zhoršenú bezpečnostnú situáciu zodpovedne pripravujeme. Zároveň za rovnako dôležité považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať predčasnej panike. O ďalšom vývoji budeme aktívne priebežne informovať. Pekný deň, Mgr. Peter Bubla, kancelária primátora 

TRNAVA

Tu si zatiaľ ťažkú hlavu z možnej pandemickej krízy nerobia. Tu je odpoveď mesta:

"Dobrý deň, sme v dennom kontakte s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a v prípade potreby budeme postupovať v zmysle ich odporúčaní. Pre bližšie informácie sa môžete obrátiť na Trnavský samosprávny kraj, ktorý zriadil mimoriadnu pracovnú skupinu pre prípad možného výskytu koronavíru.S pozdravomMgr. Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta a vedúca úseku komunikácie a marketing,Mestský úrad v Trnave"

NITRA

Zodpovedala všetky otázky, ale zdá sa nám, že ich táto možnosť krízy veľmi nevzrušuje, pretože predpokladajú, že všetky dodávateľské činnosti by mali plynule pokračovať ako za normálnych okolností. Či im tento optimizmus vydrží a je tento predpoklad naozaj aj správny preverí len skutočná pandemická kríza. V mene obyvateľov Nitry si takúto skúšku radšej neprajeme. Tu sú teda odpovede:

"1. V prípade výskytu pandémie coronavírusu, ktorá by zasiahla územie mesta Nitry a o ktoromby bolo vedenie mesta predčasne informované prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravia so sídlom v Nitre (RÚVZ NR), by nasledovalo vyhlásenie mimoriadnej situácie (MS), ktorú v mestevyhlasuje štatutárny zástupca, teda primátor mesta. Súčasťou vyhlásenia MS je zasadnutie krízového štábu mesta Nitry.Vyhlásenie MS sa zverejňuje prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, kde sú zverejnené ďalšie pokyny ako sa má obyvateľstvo správať.

2. Dodávka pitnej vody by bola zabezpečovaná prostredníctvom dodávateľa, teda Západoslov. vodární a kanalizácií(ZVaK) elektriny správcom rozvodov dodávky el. energie, plynu obvyklým dodávateľom.

3. Odvoz odpadu prostredníctvom Nitrianskych komunálnych služieb.

4. Mesto nemá vo vlastníctve vybudované špeciálne zdravotnícke zariadenie, ktoré by slúžilo pre účel akútnej hospitalizáciepacientov. V danej veci sú kompetentné konať vhodné zdravotnícke zariadenia nachádzajúce sa na území mesta.

5. Kanalizačný systém je vybudovaný pre obvyklý režim používania z dostupných informácií si nevyžaduje prijatie mimoriadnych opatrení.

6. Krízovým centrom v prípade vzniku udalosti je Krízový štáb mesta Nitry.

7. V prípade informovania by sa postupovalo vyššie opísaným spôsobom - prostredníctvom masovokomunikačnýchprostriedkov.

8. Opatera o starých a osamelých občanov - ak by si to situácia vyžiadala - by bola zabezpečená v spolupráci rodinných príslušníkov a Správy zariadení sociálnych služieb Nitra a odboru sociálnych vecí mestského úradu Nitra.

9. Verejná doprava by fungovala na základe pokynov krízového štábu a odporúčania RÚVZ NR, prípadne by bola úplne odstavená.

S pozdravom, Mgr. Tomáš Holúbek, hovorca Nitry"

TRENČÍN - zatiaľ mlčí

ŽILINA - zatiaľ mlčí

BANSKÁ BYSTRICA

Nám odpovedala veľmi všeobecne.

"V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa mesto Banská Bystrica riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti (Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionáklny úrad verejného zdravotníctva). Zároveň bude v prípade potreby úzko spolupracovať s Krízovým štábom Okresného úradu Banská Bystrica, ktorý má v súlade s platnou legislatívou zriadené Pandemické stredisko a je pripravené v prípade potreby kedykoľvek zasadnúť," oznámila nám Mgr. Zdenka Marhefková, PhD., hovorkyňa primátora mesta.

Domnievame sa, že mesto zvolilo veľmi pasívny prístup.

PREŠOV - zatiaľ mlčí

KOŠICE

Odpovedali prakticky rovnako - mesto nerobí nijaké zvláštne opatrenia - čaká čo sa bude diať a aké príkazy dostane... tu je odpoveď:

"Dobrý deň, Mesto Košice je v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ). Ak to bude potrebné, podľa ich rozhodnutia alebo na základe požiadavky RÚVZ bude zvolaný Krízový štáb mesta, resp. bude v zmysle platnej legislatívy kvôli ohrozeniu verejného zdravia vyhlásená mimoriadna situácia. Takisto v prípade potreby môže zvolať Krízový štáb mesta z rovnakého dôvodu aj primátor mesta Košice. Mesto sa v súvislosti s výskytom koronavírusu 2019-nCoV riadi aj usmernením hlavného hygienika SR. Všetky ďalšie informácie k Vašim otázkam vám poskytnú príslušné orgány štátnej správy, prípadne spoločnosti, ktoré sa zaoberajú tým, na čo sa pýtate."

Aby nedošlo ku nedorozumeniu - my nie sme tí, ktorí môžeme klasifikovať tieto prístupy krajských miest po stránke odbornosti prístupu či zákonnosti. Požiadame preto na to povolaných, aby sa postupne k tomu ako mestá poňali svoje úlohy, vyjadrili.

A v rámci našej spolupráce požiadame o stanovisko aj bezpečnostného analytika z ČR gen. Andora Šándora, ktorý je na krízové stavy expert, aby to vyhodnotil z pohľadu svojich skúseností. Stanovisko Vám obratom prinesieme.