Finančná gramotnosť 15-ročných žiakov nie je našou silnou stránkou - pomôže NBS?

17.05.2020

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a následne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ) zverejnilo na svojej stránke 7. 5. 2020 tlačovú správu o výsledkoch testovania OECD PISA 2018 žiakov vo veku 15 rokov so zameraním na finančnú gramotnosť. Ako už tušíte, nedopadlo to pre Slovensko najlepšie. Naši žiaci získali 481 bodov, pričom priemer krajín OECD je 505 bodov. 21,2 % žiakov je pritom finančne negramotných. Nemohli by v uvedenej oblasti pomôcť systémovo finančné inštitúcie, hlavne ich "nadriadená" Národná banka Slovenska (NBS), ktorá má ľudské kapacity (cez 1 000 zamestnancov) a zdroje? Veď len systémom Jura Jánošíka "od buka do buka" v rokoch minulých NBS rozdala milióny eur na daroch a určite nie za týmto účelom...

Už v predchádzajúcich príspevkoch sme informovali o testovaní tejto skupiny žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti. Až tretina žiakov nevie čítať tak, aby zároveň porozumela textu. Pripomeňme si výsledky testovania OECD PISA 2018:

V roku 2018 sa Slovensko zapojilo už do tretieho ročníka testovania PISA na finančnú gramotnosť a zúčastnilo sa všetkých testovaní v rokoch 2012, 2015 a 2018. Najbližšie testovanie by malo byť v roku 2021.

Ako definuje finančnú gramotnosť PISA?

Finančnú gramotnosť definuje PISA ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík; schopnosť, motivácia a sebadôvera jedinca využívať získané vedomosti s cieľom vykonávania efektívnych rozhodnutí v rôznych situáciách týkajúcich sa financií so zámerom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť zapojenie do ekonomického života.

16. - 27. 4. 2018 sa 357 škôl na Slovensku s 3 400 žiakmi zapojilo do testovania 15-ročných žiakov z 20 štátov (z toho 13 z OECD). Celkový počet testovaných bol 117 000. Slovensko dosiahlo 481 bodov a podstatne zaostalo za priemerom OECD 505 bodov. Výsledky podľa štátov sú v tabuľke:

Nad priemernou hodnotou OECD 505 je 7 štátov, prvé Estónsko na 7. mieste Portugalsko. Slovensko dopadlo, ako hovoria Češi "za lidovku" a je na 12. mieste s počtom bodov 481. Pokiaľ si pozrieme vývoj Slovenska za roky 2012, 2015 a 2018, oproti predchádzajúcemu testovaniu si Slovensko signifikantne polepšilo.

Vo všetkých cykloch štúdie PISA, do ktorých bola zaradená finančná gramotnosť, bolo priemerné skóre Slovenskej republiky signifikantne pod úrovňou priemeru krajín OECD.

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov, ktorý sa pri meraní sleduje je zastúpenie žiakov v rizikovej skupine. Podľa výsledkov do tejto skupiny bolo zaradených 21,2 % 15-ročných žiakov. V porovnaní s priemerom OECD, ktoré je 14,7 % je percentuálne zastúpenie slovenských žiakov signifikantne vyššie. To značí, že vyše pätina žiakov je "finančne negramotná."

Ďalším zo sledovaných faktorov je podiel žiakov v top skupine. Cieľom vzdelávania v tejto oblasti je, aby podiel žiakov v tejto skupine bol čo najvyšší. Do top skupiny bolo zaradených 7,2 % žiakov zo Slovenska, priemer OECD je 10,5 %. Percentuálne zastúpenie žiakov zo Slovenska je teda signifikantne nižšie. Percentuálny podiel našich žiakov v top skupine je vo všetkých troch cykloch testovania na rovnakej úrovni.

Vplyv socio-ekonomického zázemia na výkon žiakov vo finančnej gramotnosti je v Slovenskej republike signifikantne vyšší ako v priemere krajín OECD. Na Slovensku dosiahli žiaci s vyšším socio-ekonomickým statusom o viac ako 100 bodov vyššie skóre vo finančnej gramotnosti oproti žiakom s nižším socio-ekonomickým statusom, čo je najvýraznejší rozdiel v rámci krajín OECD.

Boli vyhodnocované aj sprievodné faktory ovplyvňujúce výkon žiakov v teste. Žiaci, ktorí v dotazníku uviedli, že informácie o finančných záležitostiach (napr. míňanie, sporenie, investovanie) získavajú od svojich rodičov, dosiahli signifikantne vyššie skóre v teste z finančnej gramotnosti oproti žiakom, ktorí uviedli, že od rodičov tieto informácie nezískavajú. Podobne žiaci, ktorí získavajú informácie o finančných záležitostiach z internetu, dosiahli signifikantne vyššie skóre v teste v porovnaní so žiakmi, ktorí prezentovali opačný názor. Zaujímavé je aj zistenie, že žiaci, ktorí získavajú informácie o finančných záležitostiach od učiteľov, dosiahli rovnaký výkon ako tí žiaci, ktorí informácie o finančných otázkach od učiteľov nezískavajú. Slovenskí žiaci získavajú informácie o finančných záležitostiach prevažne od rodičov (92,6 % žiakov vybralo túto možnosť v dotazníku) a z internetu (uviedlo ju 78,8 % žiakov). Lepšie výsledky tiež získali žiaci, ktorí už urobili nejaké finančné transakcie, napríklad nákup cez internet alebo používali platobné karty. Tento je výsledok alarmujúci a ukrýva v sebe výzvu, ktorým smerom sa uberať v budúcnosti.

Cieľom testovania PISA 2018 bolo získať poznatky o úrovni vedomostí a zručností 15-ročných žiakov v oblasti financií, ktoré sú pre nich nevyhnutné k tomu, aby mohli robiť svoje finančné plány a rozhodnutia. Rovnako ako v ostatných sledovaných oblastiach (matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť) aj v tejto oblasti sa štúdia PISA zamerala na posúdenie schopností žiakov preukázať a aplikovať ich vedomosti a zručnosti v praxi. Nemenej dôležitým cieľom tohto testovania je aj samotné medzinárodné porovnanie získaných výsledkov, ktoré môže krajinám priniesť odpovede na mnohé otázky týkajúce sa pohľadu mladých ľudí na finančnú oblasť ako aj jej postavenie v ich živote.

Je na ministerstve školstva, ako sa k výsledkom postaví. Veď dostatočné finančné vedomosti a zručnosti môžu pomáhať žiakom v ďalšom živote v otázkach, ako je správne rozhodnutie o budúcom povolaní, práca s domácim tokom peňazí, poznatky o pôžičke a úročení, zamedzenie stratám pri zlom investovaní, ochrana proti nekalým praktikám nebankoviek a podomových obchodníkov. V konečnom dôsledku tiež k vyššej úrovni školstva.

Máme tu jednu výzvu pre Národnú banku Slovenska a jej ambiciózneho guvernéra Ing. P. Kažimíra. Hovoríte o potrebe vzdelávania k finančnej gramotnosti od vzniku NBS, urobte už konkrétne niečo! Máte:

  • personálne zdroje - vyše 1 000 zamestnancov, odborníkov, ktorí by chceli určite niečo urobiť
  • finančné zdroje - veď stačí po vzore Českej národnej banky zredukovať množstvo darov, ktoré plynú už niekoľko rokov HEDAKu a iným, a ich celková hodnota ide do miliónov eur
  • Inštitút bankového vzdelávania NBS (IBV NBS) - ktorý vydáva učebné materiály a má interné školiace a ubytovacie priestory

Dajte finančné zdroje namiesto darov do systému finančného vzdelávania. Spracujte spolu so Štátnym pedagogickým ústavom osnovy, metodiku a učebnice. Vyškoľte učiteľov!

Máme jedno odporúčanie pre ministra školstva B. Grölicha, poprípade premiéra I. Matoviča: "Obráťte sa oficiálne na guvernéra NBS, nech presmeruje tisícovod peňazí na dary NBS do systému finančného vzdelávania a podporí projekt personálne aj prostredníctvom IBV NBS."

Výsledok: Nemyslíme si, že pri testovaní OECD PISA 2021 by už došlo k výraznému zlepšeniu. Ale pri dobrom nastavení systému a spolupráci MŠ, učitelia, NBS by sme mohli vo finančnej gramotnosti v roku 2024 predbehnúť Estónsko. A tlachanie o podpore finančného vzdelávania by bolo verifikované na konkrétnom bodovom hodnotení finančnej gramotnosti.