GP SR mlčí, polícia SR zastavila vyšetrovanie, Šufliarsky pokračuje na prokurature

20.04.2021

Veronika Remišová ešte v dobe kraľovania Jaroslava Čižnára napísala v roku 2019: "Vo veci esemesiek prokurátora Šufliarskeho s Kočnerom som dňa 21. marca 2019 písala Generálemu prokurátorovi Čižnárovi, kde som sa pýtala nasledovné otázky:

- Aký bol počet správ, ktoré si prokurátor Šufliarsky vymenil s Mariánom Kočnerom?

- V akom období komunikácia prebiehala?

- Bolo v tejto veci začaté voči pánovi Šufliarskemu disciplinárne konanie?

Šufliarsky spomínanou komunikáciou porušil zákon o prokurátoroch, ako aj Etický kódex prokurátorov, ktorým sú prokurátori viazaní. Na Slovensku je dlhodobo nízka dôvera v štátne inštitúcie, políciu a justičný systém. Zvlášť po udalostiach po vražde dvoch mladých ľudí vníma verejnosť so zvýšenou citlivosťou každú informáciu a každé podozrenie z kontaktov príslušníkov štátu a pochybných skupín či osôb. Generálny prokurátor neodpovedal, aj z toho je zrejmé, že nie je skutočný záujem o očistu prokuratúry a vyvodenie zodpovednosti. Veronika Remišová, post FB 19.7.2019

Mnohí sa potešili, keď TASR po viac ako rok a pol radostne zverejnil informáciu v decembri 2020: "Bývalý námestník Generálnej prokuratúry (GP) SR Peter Šufliarsky porušil komunikáciou s mafiánom Marianom Kočnerom a tým, ako ju vysvetľoval, etický kódex prokurátora. Vyplýva to z rozhodnutia Etickej komisie prokuratúry, ktorá posudzovala jeho správanie. TASR ho poskytol predseda komisie Rastislav Remeta.

Elektronická komunikácia medzi Šufliarskym a Kočnerom unikla vlani z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Časť z nej zverejnil aj líder OĽANO Igor Matovič. Šufliarsky vtedy reagoval tým, že zverejní celú komunikáciu. Potrebné však bolo povolenie druhej strany, ktoré Kočner nedal. Šufliarsky tak zhruba 400 SMS správ nezverejnil. Po medializácii komunikácie odišiel Šufliarsky z funkcie prvého námestníka generálneho prokurátora, na prokuratúre však zostal. Potvrdil, že si s Kočnerom, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách, písali od januára do júla 2017. Svoje odpovede označil za prejav slušnosti a profesionality." Toľko TASR 9.12.2020

Odvtedy nastalo vo veci zase hlboké ticho. Vymenil sa generálny prokurator, nastúpil nový špeciálny prokurátor. Preto sme 8.apríla 2021 poziadali generálnu prokuratúru SR o zodpovedanie 3 otázok v tejto súvislosti. Uvádzame ich v plnom znení:

"Podľa informácie TASR zo dňa 9.12.2020:

"Bývalý námestník Generálnej prokuratúry (GP) SR Peter Šufliarsky porušil komunikáciou s mafiánom Marianom Kočnerom a tým, ako ju vysvetľoval, etický kódex prokurátora. Vyplýva to z rozhodnutia Etickej komisie prokuratúry, ktorá posudzovala jeho správanie. TASR ho poskytol predseda komisie Rastislav Remeta."

Žiadame vás v nadväznosti na tuto správu o poskytnutie informácie:

1/ či bolo voči Mgr. Petrovi Šufliarskemu z horeuvedeného titulu zahájené disciplinárne konanie a ak áno s akým výsledkom?

2/ ak nebolo, tak prečo, pretože zákon o prokurátoroch takéto konanie po zistení porušenia etického kódexu explicitne predpokladá,

3/ ak ku disciplinárnemu konaniu nedošlo pre pripadné premlčanie, tak kto nesie zodpovednosť za prieťahy a ako voči nemu bola alebo bude (a kedy) vyvodená zodpovednosť a akou formou (disciplinárne konanie či vyvodenie trestnej zodpovednosti napr. za marenie dôležitej úlohy verejným činiteľom)?"

Dostali sme síce v zákonnej lehote ale úplne šokujúcu odpoved. Samozrejme, že sa nič nedeje. Prokurátor Peter Šufliarsky sa môže spokojne rehliť. Odpoveď GP SR uvádzame v plnom znení, aby ste si sami mohli urobiť názor:

"V nadväznosti na Vašu žiadosť z 8. apríla 2021 Vám sprístupňujem nasledovnú informáciu :

1/ Generálna prokuratúra Slovenskej republiky ku dnešnému dňu neeviduje disciplinárne konanie vedené proti Mgr. Petrovi Šufliarskemu.

2/ Podľa § 217b ods. 1 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (ďalej len "zákon") ak sa navrhovateľ alebo disciplinárna komisia domnieva, že disciplinárne previnenie prokurátora spočíva v porušení pravidiel prokurátorskej etiky, požiada o stanovisko Etickú komisiu prokuratúry.(ďalej len "etická komisia"). Etická komisia vydá stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti navrhovateľa alebo disciplinárnej komisie.

Podľa § 217b ods. 2 zákona stanovisko etickej komisie je pre navrhovateľa záväzné; pre disciplinárnu komisiu nie je záväzné."

Podľa § 217b ods. 3 zákona etická komisia môže posudzovať etické otázky a etickú prijateľnosť správania sa prokurátorov aj bez návrhu.

V danom prípade bolo dňa 7. decembra 2020 pod č. XV/1 Spr 4/20/1000 z podnetu člena Etickej komisie vydané vyhlásenie Etickej komisie, z obsahu ktorého vyplýva, že konkrétne ustanovenia Etického kódexu boli s poukázaním rozsah, spôsob a charakter zverejnenej komunikácie Mgr. M. Š. s osobu M. K. porušené až v prípade potvrdenia pravosti uvedenej zverejnenej komunikácie.

Uvedené vyjadrenie je zverejnené na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky www.genpro.gov.sk v časti "etická komisia prokuratúry". Z príslušných ustanovení zákona nevyplýva povinnosť konkrétneho subjektu predložiť návrh na začatie disciplinárneho konania.

V prípade, že disciplinárne konanie už začaté bolo (§ 196, § 197 zákona), má disciplinárna komisia možnosť obrátiť sa na Etickú komisiu so žiadosťou o zaujatie stanoviska, ak sa domnieva, že previnenie prokurátora spočíva v porušení pravidiel prokurátorskej etiky. Stanovisko Etickej komisie nie je pre disciplinárnu komisiu záväzné. V predmetnej veci žiadne disciplinárne konanie iniciované nebolo.

3/ Z platnej právnej úpravy obsiahnutej v § 197 ods. 1 zákona vyplýva oprávnenie (nie povinnosť) tam identifikovaným subjektom podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Preto ani vyvodzovanie akejkoľvek disciplinárnej zodpovednosti voči subjektu, ktorý nepodal návrh na začatie disciplinárneho konania v nadväznosti na vyhlásenie Etickej komisie, zo zákona neprichádza do úvahy."

Odpoveď nám poskytla JUDr. Liliana Škodová poverená výkonom funkcie zástupkyne riaditeľky osobného úradu. Stanovisko má redakcia k dispozícii.

Takže tak. Etická komisia vraj vydala len akési čudesné "podmienečné" vyhlasenie o porušení etického kódexu zo strany Mgr. Petra Šufliarskeho ak sa vraj preukáže pravdivosť jeho komunikácie s Mariánom Kočnerom... 

Čo na tom, že táto komunikácia bola ako celok akceptovaná ako pravdivá Špecializovaným trestným súdom v kauze "markizacke zmenky" a rovnako v prípade "vraždy Jána Kuciaka". 

Pre GP SR a kompetentných tam je to stále málo. Musí sa nejakým záhadným spôsobom overiť "pravdivosť" komunikacie medzi Šufliarskym a Kočnerom. Nevedno kto, kedy a ako by to mal urobiť. 

Zdá sa naopak, že to v skutočnosti nemá nik z kompetenych záujem urobiť. A ak by sa aj preverila pravdivosť komunikacie a vyhlasenie etickej komisie prokuratúry o porušení Etického kódexu zo strany Mgr. Petra Šufliarskeho by sa stalo nepodmienečné tak by to aj tak "nikoho nezaväzovalo". A nik by nemusel podať návrh na disciplinárny postih pána prokurátora. Komu sa to páni na GP SR vlastne vysmievajú?

Čo si potom máme myslieť o heslách o očiste prokuratúry a pod. ktoré boli hlučne deklarované kandidátmi na pozíciu generálneho prokurátora či špeciálneho prokurátora? Zase je občan ten blbec na konci?