KS Košice zrušil rozsudok – ďalší gól v sieti Jaroslava Polačeka?

11.09.2020

Naša redakcia sa venuje kauzám neaktívneho aktivistu - otca mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka - už nejaký čas. Zvlášť nás zaujíma kauza pripomínajúca Strelingstav, ktorú zaplatili v konečnom dôsledku obyvatelia Košíc.

"Průser" odštartoval predvolebný sľub, ktorý pomohol populisticky vyhrať voľby: "ZMENÍME PARKOVACIU POLITIKU - ZRUŠÍME ZMLUVU S EEI!" Voľby skončili - sľuby treba plniť. Aspoň spočiatku, kým sa na nich zabudne. A tak začal rad krokov, ktoré sú odrazom právneho bezvedomia otca mesta.

Tejto téme sme sa venovali v príspevku Exekúcia je právoplatná - " ďalší úspech J. Polačeka" 2.3.2020 a potom "Ústavný súd - ďalší problém J. Polačeka z 9.7.2020. Z nich vyplynulo, že v danej kauze jediným svetielkom na konci tunela pre J. Polačeka je mezitýmny rozsudok Okresného súdu v Košiciach z októbra 2019. Nedá nám teda nezareagovať na vyhlásenie hovorkyne KS Košice, že 11. augusta 2020 Krajský súd v Košiciach tento rozsudok zrušil a vrátil súdu prvej inštancie.

Urobme si krátku rekapituláciu:

  • Tragikomické zrušenie obchodnej zmluvy mesto vs. EEI všeobecným záväzným nariadením mesta č. 157 nerešpektujúc vyššiu zákonnú normu obchodný zákonník.
  • Vytvorenie komisie na čele s H. Burdigom, ktorá mala komunikovať s EEI systémom "zhovadenia", t. j. čo komisia dohodla, to J. Polaček neschválil, hoci v apríli 2019 bola podľa Burdigu blízko dohody.
  • Okresný súd Košice I mezitýmnym rozsudkom v októbri 2019 rozhodol, že "zmluvný vzťah medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI je neplatný". EEI podal odvolanie.

· Krajský súd v rozhodnutí sp. zn. 2Cob/114/2019 o potvrdení neodkladného opatrenia v prospech EEI v októbri 2019 uviedol: "Prijatím príslušnej novely VZN mesta č. 157 žalovaným došlo k zákazu možnosti poveriť prevádzkou parkovacích miest v meste Košice inú právnickú osobu. Z vyššie uvedených okolností prípadu je dostatočne možné uzavrieť, že prijatie novely je účelovým krokom žalovaného, ktorý mal v prospech žalovaného ovplyvniť existujúce sporné vzťahy medzi mestom a EEI. Takéto konanie žalovaného mesta považuje aj odvolací súd (rovnako ako súd prvej inštancie a žalobca EEI) za protiprávne, a to z rovnakých dôvodov, ako to bolo uvedené v napadnutom rozhodnutí, kde bolo poukázané na obsah nálezu Ústavného súdu SR zo dňa 25.mája 2000. S obsahom tohto nálezu sa súd stotožňuje a taj napriek námietkam žalovaného mesta Košice."

Pre ilustráciu uvádzame právnu vetu z Nálezu ÚS SR:

"Ak chce obec s miestnymi komunikáciami, ktoré sú jej majetkom podnikať, tak musí vo vzťahoch súvisiacich s podmienkami vystupovať ako subjekt súkromného práva a nemôže stanovovať zmluvnú podmienky vlastného podnikania ako subjekt verejnej moci v podobe normatívneho právneho aktu, ktorým všeobecne záväzné nariadenie obce nesporne je."

  • 25. 2. 2020 bolo zverejnené, že v exekúcii voči mestu sa bude pokračovať. S definitívnou platnosťou o tom rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici a rozsudok nadobudol právoplatnosť 17. 2. 2020. Mestu Košice boli právoplatne uložené viaceré povinnosti. Medzi nimi aj povinnosť zdržať sa akéhokoľvek obmedzovania výkonu nájomných práv spoločnosti EEI podľa uvedenej zmluvy.
  • V rámci krízového stavu s COVID-19 mesto Košice zaviedlo parkovanie zdarma. Je otázne, či nezasiahlo do práv EEI, ktoré potvrdil definitívne aj Krajský súd v Banskej Bystrici.
  • Proti právoplatnému rozhodnutiu Krajského súdu v Košiciach z októbra 2019 podalo mesto Košice sťažnosť na ústavný súd. Keď si súdny človek prečíta právnu vetu z Nálezu ÚS SR, je mu jasné, že ÚS SR musel rozhodnúť, ako rozhodol. A mesto dopadne "jak sedláci u Chlumce".

· 1. júla 2020 Ústavný súd SR, konkrétne 4. senát, sťažnosť mesta zamietol ako zjavne neopodstatnenú.

· 11. augusta 2020 odvolací senát Krajského súdu Košice zrušil mezitýmny rozsudok OS Košice z októbra 2019 s odvodnením, že "v dôsledku nesprávneho procesného postupu súdu prvej inštancie došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces." Právo EEI na spravodlivý proces bolo porušené.

Mesto zatiaľ prehráva na góly, ale ďalej verklikuje:

· Mesto Košice považuje rozhodnutie krajského súdu za prekvapujúce a nesúhlasí s jeho právnym názorom.

Opäť opakujeme:

V normálne krajine nemusím s rozhodnutím súdu súhlasiť, ako úradník však musím sklopiť uši, a toto rozhodnutie plniť. Po verdiktoch dvoch krajských súdov a ústavného súdu by si každý rozumný manažér sadol so zmluvným partnerom, ktorého zmluvné práva porušil a snažil sa s ním dohodnúť, aby škoda, ktorú "našľahal" bola minimálna. Máme zlý pocit, že toto zo strany otca mesta Košice "nehrozí". Treba len dúfať, že aj J. Polačeka ešte zastihne zákon o hmotnej zodpovednosti úradníka za škody, ktorý sľubuje nová vláda.

· Krajský súd sa v odôvodnení vôbec nezaoberal vecnými dôvodmi odvolania a nevyslovil svoj právny názor na neplatnosť zmluvy, pričom práve v tomto spočíva jadro sporu medzi mestom a spoločnosťou EEI.

Aj študent 1. ročníka právnickej fakulty vie, že pri porušení práva na spravodlivý proces, je potrebné v prvom rade súdne konanie zopakovať a zabezpečiť správny procesný postup pre obe strany sporu.

· Zároveň chceme zdôrazniť, že Mesto Košice ako prevádzkovateľ parkovacích miest postupuje podľa platného a účinného všeobecne záväzného nariadenia č. 157 prijatého na základe výslovného zmocnenia ustanovení paragrafu 6a cestného zákona. Mestu Košice nie je známe žiadne konanie, ktoré by malo smerovať k zrušeniu alebo pozastaveniu účinnosti príslušných ustanovení VZN.

K tejto demagogickej účelovej lži opäť uvádzame:

Krajský súd v rozhodnutí sp. zn. 2Cob/114/2019 o potvrdení neodkladného opatrenia v prospech EEI v októbri 2019 uviedol: "Prijatím príslušnej novely VZN mesta č. 157 žalovaným došlo k zákazu možnosti poveriť prevádzkou parkovacích miest v meste Košice inú právnickú osobu. Z vyššie uvedených okolností prípadu je dostatočne možné uzavrieť, že prijatie novely je účelovým krokom žalovaného, ktorý mal v prospech žalovaného ovplyvniť existujúce sporné vzťahy medzi mestom a EEI. Takéto konanie žalovaného mesta považuje aj odvolací súd (rovnako ako súd prvej inštancie a žalobca EEI) za protiprávne, a to z rovnakých dôvodov, ako to bolo uvedené v napadnutom rozhodnutí, kde bolo poukázané na obsah nálezu Ústavného súdu SR zo dňa 25.mája 2000. S obsahom tohto nálezu sa súd stotožňuje a taj napriek námietkam žalovaného mesta Košice."

A opäť výzva:

Má nás občanov J. Polaček za blbcov? Otče mesta, sadnite si a jednajte s EEI! Alebo podpíšte hmotnú zodpovednosť za výsledok tejto kauzy. Či je snahou cez súdne prieťahy, odvolania, dovolania dosiahnuť stav, že vec bude domotaná aj v roku 2022, kedy skončí platnosť zmluvy medzi mestom a EEI? Potom v odpočte sľubov pred voľbami pre neinformovaných občanov napíšete: UKONČENIE ZMLUVY EEI - SPLNENÉ. Zmluvu sme ukončili, súdy bežia, my odchádzame, milióny zacvaká občan!