Slovensko - nenormálne právny štát

26.10.2021

Z médií hlavného prúdu sa neustále dozvedáme opakujúcu sa informáciu, že Krajský súd v Bratislave vyhovel sťažnosti 4 príslušníkov NAKA proti návrhu prokurátora krajskej prokuratúry na ich väzbu. Frekventovaný evergreen k tomu je, že "súd konštatoval, že nie je dôkaz, že sa stal skutok za ktorý boli obvinení a preto je vraj ich trestné stíhanie nezákonné". Zjavne takéto informovanie veľa ľuďom stačí.

No pre tých, ktorí si myslia, že ani zlo nemožno potierať novým protiprávnym konaním určite nie. Pozreli sme sa preto spolu s právnymi expertami na samotný detailný obsah odôvodnenia tohto uznesenia Krajského súdu.

Kon­krét­ne (zos­truč­ní­me) kraj­ský súd vy­vo­dil ne­dô­vod­nosť ve­de­né­ho tres­tné­ho stí­ha­nia 4 vyšetrovateľov NAKA z to­ho, že podľa neho :

- od­pos­lu­chy nie je mož­né pre­ce­ňo­vať,

- vý­po­ve­de ob­vi­ne­ných osôb sú dô­ve­ry­hod­né, le­bo ko­reš­pon­du­jú s úrad­ný­mi zá­zna­ma­mi, kto­ré zrej­me vy­ho­to­vi­li sa­mot­né ob­vi­ne­né oso­by a kto­ré nás­led­ne vo všeo­bec­ných ry­soch čias­toč­ne potvr­dzu­jú vy­bra­ní spolu­pra­cu­jú­ci ob­vi­ne­ní, kto­rí sa spolu­pra­cu­jú­ci­mi ob­vi­ne­ný­mi sta­li v tres­tných ve­ciach, kto­ré vy­šet­ro­va­li prá­ve ob­vi­ne­né oso­by a s kto­rý­mi ob­vi­ne­né oso­by úz­ko spolu­pra­co­va­li,

- ďa­lej je tu kraj­ským sú­dom pre­zen­to­va­ný zá­ver, že na za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci sta­čia aj dom­nien­ky, špe­ku­lá­cie, pa­ra­no­ja, či kle­be­ty (ty­pu kto s kým spá­va, kto je ko­mu blíz­ka, či pria­teľ­ská oso­ba, kto ko­ho ur­či­te ov­lá­da; čo všet­ko mu­sí ne­po­chyb­ne zna­me­nať, že ide o oso­by pre­po­je­né za úče­lom kri­mi­na­li­zá­cie ob­vi­ne­ných),

- za vzá­jom­né do­ha­do­va­nie ob­vi­ne­ných na skut­ku a je­ho práv­nej kva­li­fi­ká­cii údajne mô­že kraj­ská pro­ku­ra­tú­ra, kto­rá ich po­doz­re­nia neb­ra­la do úva­hy a pre­to im neos­tá­va­lo nič iné ako "dot­vá­rať" sku­tok a nad­hod­no­tiť práv­nu kva­li­fi­ká­ciu tak, aby s ním moh­li ísť na úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry,

  • ďa­lej, že je nor­mál­nou bež­nou praxou na po­lí­cii, že sa skut­ky vy­tvá­ra­jú pod­ľa to­ho, aby "se­de­li" na vy­bra­nú práv­nu kva­li­fi­ká­ciu a aby tak bo­la za­lo­že­ná prís­luš­nosť tej správ­nej pro­ku­ra­tú­ry,
  • do­kon­ca pod­ľa kraj­ské­ho sú­du ma­jú tak­to pra­co­vať aj od­vo­la­cie se­ná­ty na sú­doch
  • po­kiaľ vie­me, tak od­vo­la­cie se­ná­ty po­su­dzu­jú sku­tok a nie­ke­dy sa pri ňom dis­ku­tu­je o práv­nej kva­li­fi­ká­cii a nie nao­pak (ak to­to bo­la bež­ná pra­cov­ná de­ba­ta tak po­tom je na ško­du ve­ci, že kraj­ský súd neuvie­dol, ako by ma­la vy­ze­rať de­ba­ta ob­vi­ne­ných o skut­ku, kto­rý sa skla­dal ako mo­zai­ka pod­ľa dop­re­du vy­bra­tej práv­nej kva­li­fi­ká­cie, kto­rú by už kraj­ský súd po­va­žo­val za "ne­bež­nú" de­ba­tu),

- tak­tiež, že je nor­mál­na prax, ak uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia kon­ci­pu­jú oso­by, kto­ré by pod­ľa je­ho zne­nia ma­li byť oso­ba­mi poš­ko­de­ný­mi, na­koľ­ko moh­li byť údaj­nou tres­tnou čin­nos­ťou dot­knu­té (ak má byť poš­ko­de­ným po­li­cajt mô­že vo ve­ci, kto­rá sa ho tý­ka pra­co­vať na tvor­be uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia?),

- ďa­lej, že neexis­tu­je in­šti­tút "zá­kon­né­ho vy­šet­ro­va­te­ľa" a pre­to je nor­mál­ne, že po­li­caj­ti, kto­rí by údaj­nou tres­tnou čin­nos­ťou na­mie­re­nou pro­ti nim moh­li mať pro­ces­né pos­ta­ve­nie poš­ko­de­ných si vy­be­ra­jú to­ho správ­ne­ho (svoj­ho) vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­rý pod­pí­še ni­mi vy­ho­to­ve­né uz­ne­se­nie a bu­de viesť nás­led­ne do­ka­zo­va­nie,

  • a na­po­kon kraj­ský súd ozna­mu­je, že ak by aj ná­ho­dou doš­lo k za­ča­tiu tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci pre vy­mys­le­ný sku­tok, tak aj tak by neš­lo o trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa, pre­to­že ab­sen­tu­je spô­so­be­nie ško­dy inej oso­be.

Už tento sumár argumentácie krajského súdu musí súdnemu práva znalému človeku vyraziť dych. Toto odôvodnenie totiž fakticky "normalizuje" nenormálne porušovanie trestného poriadku. 

Dôsledkom akceptácie vyššie uvedeného argumentovania krajského súdu bude v blízkej budúcnosti bezbrehá svojvôľa konania orgánov činných v trestnom konaní bez hrozby akéhokoľvek postihu za takéto nezákonne konanie. 

Stíhať bude možno kohokoľvek a na základe akejkoľvek vymyslenej skutkovej konštrukcie. OČTK si budú môcť sami vyrábať dôkazy a sami si ich navzájom osvedčovať. Vyšetrovatelia si budú "skutky" konštruovať tak, aby dohľad nad zakonnosťou ich konania vykonával ten prokurátor, ktorého si vymodelovaním "skutku" sami predurčia.

K tomu len toľko - zbohom zákonnosť. Nastupuje nová doba, doba nenormálneho právneho štátu?

Apropo, nik nespochybňuje zásluhy 4 vyšetrovateľov NAKA v boji s mafiou. Ale rozdiel medzi políciou a mafiou má byť v tom, že polícia musí postupovať vždy zákonne. Ani na Slovensku nesmie účel posväcovať prostriedok a nota bene nezákonnosť. Práve špičkoví vyšetrovatelia by mali byť iným vzorom v dodržiavaní zákona. Inak by sa zmenili len na mafiu v uniforme.

No a pre tých, ktorí začnú na margo tohto článku hystericky vykrikovať, že "podporujeme zločincov zo smerohlasu, či bránime Žilinkov deklarovaný prístup ku zákonu" odpovedáme slovami kardinála Ratzingera (pápeža Benedikta XV): "Vtedy krič, že sa deje neprávosť keď sa deje druhému. Keď sa bude diať už tebe, bude pozde."

Riešiť zločiny minulosti protiprávnym konaním znamená nastúpiť nekonečnú cestu naprávania starých krívd novými krivdami. Z tej cesty niet potom úniku. Dejiny neúprosne ukazujú, že štát založený na nepráve nemá právo existovať.