Takže predsa je v tom Boris K sám

03.07.2020
Za "plagiátorstvo" je zodpovedný len a len Boris Kollár a s určitosťou možno tvrdiť, že nedodržal smernicu, ktorú vydala SVŠ v Skalici. 


K zisteniu, kto je za "plagiátorstvo" zodpovedný som si pomohol preštudovaním "Smernice 1/2012", ktorú vydala Stredoeurópska vysoká škola v Skalici s názvom "Náležitosti záverečných prác, bibliografická citácia, kontrola originality, uchovávanie a sprístupňovanie", ktorú bol Boris Kollár ako študent povinný naštudovať a dodržiavať.

Dočítal som sa v nej v čl. 1, 6., že "Autorom záverečnej práce je študent vysokej školy. Autor vypracúva záverečnú prácu podľa vnútorných predpisov SEVŠ, rešpektuje autorské práva a zodpovedá za originalitu záverečnej práce. Záverečná práca je samostatnou prácou študenta, ktorú vypracúva pod vedením vedúceho, resp. školiteľa záverečnej práce." Podľa čl. 3, 2. Záverečná práca je školské dielo vytvorené (vypracované) študentom za účelom splnenia študijných povinností, ktoré mu vyplývajú z jeho právneho vzťahu k SEVŠ." Podľa čl. 12, 6. Autor záverečnej práce: a) vypracúva záverečnú prácu podľa vnútorných predpisov SEVŠ, b) rešpektuje autorské práva a zodpovedá za originalitu záverečnej práce." 

Z daného vyplýva, že za diplomovú prácu, rešpektovanie autorských práv a jej originalitu jednoznačne zodpovedá jej autor, ktorým bol v danom prípade Boris Kollár. 


S prekvapením som zistil, že dokonca je veľmi podrobne popísané aj "plagiátorstvo" a to v čl. 2, 1. "Každá záverečná práca musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Záverečná práca nesmie mať charakter plagiátorstva2/ a nesmie porušiť autorské práva iných autorov3/."


Odkaz 2/ pod čiarou znie : "Plagiátorstvo je nedovolené používanie cudzích publikovaných i nepublikovaných myšlienok, formulácií, poznatkov, výsledkov bádania alebo iných výsledkov tvorivej práce, ako aj ilustrácií, tabuliek, fotografií a pod. bez referencie. Týka sa to ktoréhokoľvek štádia výskumu, písania alebo zverejnenia práce, tlačenej i elektronickej verzie." Skalická vysoká škola pripúšťa podľa čl. 5, bod 10., že "zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má tvoriť približne 30% práce."

 
S veľkou mierou pravdepodobnosti je možné urobiť záver, že pri započítaní citácií z diela svojho školiteľa J. Minďaša by študent Boris Kollár podielom citovaných častí prác prekročil určenú hranicu 30%. Súhlas autora na citovanie svojho textu v diplomovej práci je právne irelevantné k povinnosti študenta B. Kollára tieto citácie označiť a tým dodržať určené vysokoškolské smernice.
Zaujímavosťou je, že práve dnes bola zverejnená informácia, že minister školstva v Brazílii podal demisiu práve kvôli zistenému plagiátorstvu svojej záverečnej práce.

Jozef  Šátek, bývalý vyšetrovateľ Polície SR