Dokedy budú daňoví poplatníci platiť za hrubé zlyhania prokurátorov?

23.02.2020

Pozrime sa na fakty. Ministerstvo financíí SR podľa § 26 zákona č. 514/2003 z.z. o náhrade škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátu, eviduje pohľadávky občanov a právnických osôb vznesené na štát. Jedna sa o pohľadávky za škody a nemajetkové ujmy spôsobené nezákonnými rozhodnutiami štátnych orgánov.

Takto eviduje aj pohľadávky, vznesené nevinnými obeťami prokurátorskej zvôle, konkrétne v podobe žalôb na SR - zastúpenú Generálnou prokuratúrou SR. Celkom je to len za roky 2015-2019 dokonca v 1 168 prípadoch. Voči Generálnej prokuratúre tak boli vznesené nároky za neuveriteľnych 86 898 639 €!

Takže zopakujme si to - za roky 2015-2019 boli na Generálnu prokuratúru vznesené finančné nároky za škody a nemajetkové újmy spôsobené nezákonnými rozhodnutiami prokurátorov len v 1 168 nahlásených prípadov v sume 86 898 639 EUR! Za to by sa dali postaviť štyri nové nemocnice. Čítajte TU!. Alebo by mohol mať každý dôchodca na Slovensku o 7,19 € na mesiac viac...

A každým rokom toto číslo požadovaných náhrad za nezákonné konanie prokuratúry  geometricky rastie:

· 2013              2 477 916,03 €

· 2014             4 570 208,89 €

· 2015            18 991 035,70 €

· 2016             7 993 850,68 €

· 2017            27 381 301,89 €

· 2018              5 870 176,65 €

· 2019            19 614 149,54 € a to len do 7/2019!

Generálna prokuratúra zaplatila zatiaľ za tieto škody spôsobené nezákonnými rozhodnutiami prokurátorov obrovské peniaze. Celkom podľa údaju, ktorý nám poskytla sama GP, to bolo ku 12/2019 mesiacu v sume 1 945 683 €.

· 2013               27 151,12 €

· 2014              24 496,90 €

· 2015              23 222,03 €

· 2016            283 899,15 €

· 2017             362 913,41 €

· 2018            361 594,54 €

· 2019           820 669,85 € za obdobie 1-11/2019!

Zisťovali sme ako prokuratúra zosobňuje tieto škody. Podľa § 22 ods. 1 písm.c/ zákona č.514/2003 z.z. štátne orgány musia regresne vymáhať náhradu tejto vyplatenej škody od samotných vinníkov - konkrétnych prokurátorov zodpovedných za vydanie nezákonného rozhodnutia.

Čakali sme, že tu bude GP SR vzorom pre ostatné štátne orgány, lebo zjavne disciplinárne nástroje v rukách terajšieho vedenia GP SR na takúto elementárnu a spravodlivú vec neslúžia. Čítajte TU!

Podľa zákona o náhrade škody spôsobenej nezákonnými rozhodnutiami štátu, je štát povinný do 1 roka po zaplatení škody, vymáhať ju od zodpovedného. Čo myslite , bol niekto z tých prokurátorov, ktorí boli skutočne osobne zodpovední za takéto nezákonné rozhodnutia, povinný niečo aj zaplatiť? Aspoň symbolické euro?

Samozrejme že nie, veď žijeme na Slovensku. GP SR nám na tú otázku odpovedala slovami :

"za roky 2013-2019 neevidujeme nijakú vymoženú náhradu (regres) zo strany prokurátorov".

Takže je to jasné - škody za prokurátorov zaplatia daňoví poplatníci! Zostane to zase na ich pleciach! Čo na to páni garanti zákonnosti? Ako to vysvetľujú? Nech sa páči, pobavte sa...

Generálna prokuratúra nám "vysvetlila" ako to majú prokurátori šalamúnsky zariadené, aby nemuseli nič platiť. Citujeme z odpovede GP SR :

"Podľa § 162 ods. 2 zák. 514/2003 z.z. (o náhrade škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom štátneho orgánu), ak GP uhradí náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím prokurátora alebo jeho nesprávnym úradným postupom alebo jej časť a zavinenie prokurátora bolo zistené v disciplinárnom konaní ako závažné disciplinárne previnenie alebo v trestnom konaní, požaduje od prokurátora regresnú náhradu v celej výške, ak ide o úmyselné konanie prokurátora alebo vo výške nepresahujúcej u jednotlivého prokurátora sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho funkčného platu pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu, ak ide o nedbanlivostné konanie prokurátora."

Pripomeňme si, že zo zákona o prokuratúre vyplýva, že za závažné disciplinárne pochybenie prokurátora je považované aj "nesvedomité konanie prokurátora".

Ak prokuratúra disciplinárne nestíhala žiadneho prokurátora, pričom má sama zaplatiť za nezákonné postupy a rozhodnutia 86 milionov €, tak z toho nutne vyplýva, že nezákonné konanie prokurátora nie je nesvedomitý výkon funkcie alebo naopak - asi je to svedomitý výkon funkcie...

A vrcholom svojrázneho vtipu zo strany GP SR je ustanovenie § 162 zákona o prokurátoroch, kde sa v odseku 4 písm.b/ uvádza, že regresnú náhradu v disciplinárnom konaní nemožno od prokurátora požadovať ani vtedy, ak:

"účastník konania domáhajúci sa náhrady škody si hrozbu trestného stíhania alebo trestné stíhanie zavinil sám."!

Takže garant zákonnosti za to nemôže, že niekoho stíha a koná nezákonne, lebo poškodený si môže sám za to, že ho prokurátor nezákonne stíha... z toho sa možno aj zblázniť, nemyslíte?

Takže už nič nebránilo po tomto vysvetlení oznámiť nám ďalej, že:

"v rokoch 2013 až 2019 nebola uplatnená regresná náhrada vo vzťahu ku prokurátorom vo veciach, v ktorých generálnej prokuratúre bolo rozsudkom súdov uložená povinnosť uhradiť žalobcovi škodu z titulu nezákonného rozhodnutia alebo nesprávneho úradného postupu, pretože na takýto postup neboli splnené zákonné podmienky."

Aby sme teda rozumeli, keď vás poškodí prokurátor svojim nezákonným rozhodnutím alebo postupom a o takých priemerných 10 rokov vám súd prizná náhradu škody a nemajetkovej újmy od generálnej prokuratúry, tak síce prokuratúra je vinná - ale nik z prokurátorov za to nenesie zodpovednosť!

Analogia, keď vám teda lekár spôsobí újmu svojim nesprávnym konaním a súd vám prisúdi náhradu škody a nemajetkovej újmy, tak vinná bude síce nemocnica - ale nik z lekárov!

Na to sa dá jediné - parafrázujeme § 162 citovaného zákona o prokurátoroch - a žiadame, aby sa zákon o náhrade škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom doplnil o novelu týkajúcu sa lekárov:

"poškodený pacient si nemôže žiadať náhradu škody, ak mu újmu síce spôsobil lekára ale pacient sám prišiel do nemocnice"!


Ale žarty bokom - páni zástupcovia ľudu prestaňte tárať, že zmena príde voľbou Vášho generálneho prokurátora!

Ak sa nezmení a nesprísni okamžite zodpovednosť každého prokurátora za jeho prípadný nezákonný postup, tak sa nijakej zmeny nedožijeme a prokuratúra bude stále nástrojom politickej moci na prípadnú likvidáciu vašich protivníkov či oponentov! Kto má moc musí mať aj adekvátnu zodpovednosť!