Vymaže súd Kasanického Ústav súdneho inžinierstva (USI) aj z registrácie partnerov verejného sektora?

13.08.2020

V predchádzajúcich článkoch sme Vás informovali o minimálne podivných aktivitách Ústavu súdneho inžinierstva údajne pri Žilinskej univerzite (UNIZA).

"Sprivatizoval" profesor Kasanický "Ústav súdneho inžinierstva" (USI), ktorý je vraj "pri Žilinskej univerzite"? Čítajte TU!

Jednalo sa najmä o aktivity USI pri speňažovaní Národného futbalového štadionu v Bratislave v neprospech štátu:

Chystala sa nová lúpež a USI prof. Kasanického opäť asistovala? Čítajte TU!

Či o "výpomoc" pri ďaľšom pozoruhodnom "nákupe" predraženého Datacentra v Bratislave: Kasanický so svojim USI zarobil - štát mal opäť prerobiť! Čítajte TU!

V obidvoch prípadoch je na základe podnetu aj vlády SR už zahájené trestné stíhanie.

Bez znaleckých posudkov od USI by však tieto pokusy "zarobiť na štáte" boli odsúdené na neúspech...

Pozoruhodné boli aj priame napojenia šéfa tohto ústavu pána profesora Gustáva Kasanického aj na najznámejšieho mafiána na slovensku - Mariána Kočnera. Ten sám ho spomenul mnohokrát ako spolupracujúceho, pričom trefne poznamenal: "Ak by Gusto nepýtal kilo ani by som neveril, že ten posudok spracuje..." samozrejme podľa predstáv mafiána. A to kilo - je v ich hantýrke 100 000...

Je ešte USI "znalecký ústav" a patrí ešte ku Žilinskej univerzite alebo je už len Klondike pre Gustáva K Čítajte TU!

Keď sme svojho času vo vyššie uvedenom článku popísali ako sa USI zakladalo - že doňho vrazila univerzita UNIZA 315 tis. €, pričom profesor Kasanický so svojim Inštitútom forenzných vied len 25 tisíc, ale pritom ho celý ovládol, pretože UNIZA o neho účtovne prestala mať záujem, a že konečnými užívateľmi výhod z neho sú okrem profesora Kasanického aj súčasný rektor UNIZA profesor Jandačka, zrodila sa búrka nevôle.

Prof. Jandačka (UNIZA) reaguje: "dezinterpretovali ste môj list" a "konečný užívateľ výhod" nemusí byť "reálny užívateľ" Čítajte TU!

Rektor nám striktne napísal, že on ním v skutočnosti nie je a že to, že je uvedený ako konečný užívateľ výhod z USI neznamená, že je aj reálnym užívateľom výhod, a že vraj v registri partnerov verejného sektora aj tak nie sú uvedení reálni koneční užívatelia výhod!

Tak sme sa teda obrátili na Okresný súd v Žiline, ktorý má takéto veci na starosti v súvislosti s Registrom partnerov verejného sektora, aby nám túto záhadu objasnil.

Okresný súd svojim Uznesením z 5.8.2020 náš podnet vyhodnotil ako kvalifikovaný a zahájil konanie na overenie pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri partnerov verejného sektora u partnera verejného sektora. A vyzval USI aby do 30 dní preukázal pravdivosť zápisu...

Čo hrozí USI a jeho štatutárom?

Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, registrujúci orgán rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z registra.

Po právoplatnosti tohto rozhodnutia vymaže partnera verejného sektora z registra a začne konanie o uložení pokuty podľa § 13 ods. 1. Proti rozhodnutiu súdu o výmaze nie sú prípustné opravné prostriedky. Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 sa zverejňuje.

Uvedenie nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 4 ods. 3 písm. f) má za následok uloženie pokuty:

a) Partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10.000 eur do 1.000.000 eur,

b) Osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v čase porušenia povinnosti pokutu od 10.000 eur do 100.000 eur - za zaplatenie tejto pokuty ručí oprávnená osoba.

Ďalej rozhodnutie o uložení pokuty je zároveň rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka, t.j. štatutár dotknutej právnickej osoby je na tri roky automaticky vymazaný zo všetkých obchodných spoločností a zároveň počas týchto troch rokov nemôže byť ako štatutárny orgán zapísaný do obchodného registra.

Uvedenie nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod zakladá zároveň oprávnenie pre štát odstúpiť od zmluvy.

A nakoniec - uvedenie nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod môže zakladať aj trestnú zodpovednosť.

Nie náhodou asi nemá pan profesor dobrú náladu, keď sa zo svojho paláca v Čadci pozrie na neďaleký  opustený dom Kajetána Kičuru...